Асоциация на българските авиокомпании
Вие се намирате тук: Начална страница > Пътеводител в бранша > Асоциации > Асоциация на българските авиокомпании

 На 24 януари 2002 г. се проведе учередително събрание за учередяване на сдружение с нестопанска цел "АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ АВИОКОМПАНИИ АБА".
 Учредители на Асоциацията са "ЕР СОФИЯ" - ООД, "БЪЛГЕРИАН ЕЪР ЧАРТЪР" - ЕООД, "ХЕМУС ЕР" - ЕАД, "АВИОСТАРТ" ООД,"ЕРНЕТ 21" АД, "БРАЙТ АВИЕЙШЪН СЪРВИСИС" ООД, "ИНТЕР ТРАНС ЕЪР" АД, "БИ ЕЙЧ ЕЪР" - ООД, "ХЕЛИ ЕР - САУ" АД, "АВИОКОМПАНИЯ БАЛКАН" АД,"ИНСТИТУТ ПО ВЪЗДУШЕН ТРАНСПОРТ" - ЕООД.

На учредителното заседание бяха избрани членовете на Управителния съвет. За председател на Асоциацията бе избран инж. Светослав Станулов, а за заместник-председател - инж. Николай Пенчев.

Сдружението е със седалище и адрес на управление: София, община София-Слатина, Летище София, сграда на ИВТ.

Целите на Асоциацията на българските авиокомпании са:
Да съдейства за повишаване безопасността на полетите и ефективността на работата, за укрепване и разширяване позициите и защита интересите на българските авиокомпании и на свързаните с тяхната дейност обществени и държавни интереси.

Средствата с които сдружението ще постигне своите цели са:
Идентифициране на Асоциацията пред държавните органи, обществеността, организации, стопанските субекти и медиите като представител на българските авиокомпании, установяване на подходящи отношения и взаимодействие от името на членовете си с държавни институции, органи и техни представители в области, засягащи дейността на членовете, съдействане за опазване правилата на лоялна конкуренция, съдействане за подобряване на връзките с производители, лизингодатели, доставчици, застрахователи и пр. и за постигане на по-добри позиции за членовете си в отношенията с тях, съдействане за по-добро разбиране от страна на обслужващи фирми на нуждите, проблемите и изискванията на авиокомпаниите, повишаване на стандартите и подобряване на условията на обслужването, организиране и провеждане на конференции и дискусионни семинари по теми, интересуващи членовете й, осъществяване на връзки и взаимодействие с други браншови организации, с чужди и международни организации и авиационни асоциации, като съдействие за решаване на въпроси по улесняване дейността на членовете си, подготвяне и публикуване в медиите информационни материали, анализи, мнения, материали за дейността на Асоциацията и членовете й, даване пресконференции по въпроси, касаещи дейността на Асоциацията и членовете й, ако така е съгласувано с тях.

Сдружението се създава за осъществяване на дейност в ОБЩЕСТВЕНА ПОЛЗА.

Сдружението не се ограничава със срок.

Сдружението има следния предмет на дейност: Подобряване сигурността и безопасността на полетите, ефективността, имиджа и пазарните позиции, защита на интересите на българските авиокомпании и техните клиенти, развиване и подобряване на взаимодействието между превозвачите, подобряване на информационното им обслужване, взаимодействие с държавните институции и органи, развиване на връзки с други браншови организации, чужди и международни авиационни организации.

Сдружението НЕ ИЗВЪРШВА стопанска дейност.

Съгласно Устава на Асоциацията, членуването е доброволно. Членове могат да бъдат всички авиокомпании с българска регистрация, със свидетелство за авиационен оператор за превоз на пътници и/или товари, издадено от ГВА, с едно или повече собствени или лизинговани въздухоплавателни средства с два или повече двигатели, регистрирани в България, с които да извършва практическа дейност на авиационен превозвач.

Член на Асоциацията може да бъде Институт по въздушен транспорт ЕООД София в качеството си на специализиран авиационен институт, поддържащ и обслужващ авиокомпаниите с консултантска, развойна и учебно-тренировъчна дейност.

С Решение No.1 от 11.02.2002 г. на Софийски градски съд Сдружението "АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ АВИОКОМПАНИИ АБА"е вписано в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.

Вписан е Управителен съвет в състав: Светослав Душанов Станулов, Георги Иванов Иванов, Димитър Иванов Павлов, Тодор Петров Симеонов, Веселин Стоянов Стоянов, Николай Георгиев Пенчев, Даниела Иванова Дикова-Димова и Филип Георгиев Мустаков.

Сдружението се представлява от Председателя на Управителния съвет Светослав Душанов Станулов.