Български нормативни актове
Вие се намирате тук: Начална страница > Библиотека > Български нормативни актове

Тук ще намерите голямя част от Българската нормативна уредба в областта на авиацията (ако не сега, то в близко бъдеще ;-) ).

Нормативната уредба ще бъде своевременно актуализирана, но все пак базата данни има информативна цел, а не законодателна тежест, така че за възможни пропуски и неточности не носим отговорност. Винаги можете да направите справка с оригиналния текст в Държавен вестник, след като посетите нашата нормативна база данни и узнаете както за номера на броя, в който е публикуван първоначалния текст, така и за последвалите изменения.

 Можете да търсите термини в текста с клавишна комбинация Ctrl+F.

 Някои текстове са значителни по обем, така че е възможно да има забавяне при зареждането им.

Закон за гражданското въздухоплаване   или негови

Наредба за таксите за използване на летищата за обществено ползване и за аеронавигационно обслужване в Република България

Наредба № 1 от 16.01.2003 г. за свидетелствата за правоспособност на авиационния персонал (256кБ)

Приложения към Наредба № 1 (670кБ)

Наредба № 2 от 10 март 1999 г. за правилата за полети

Наредба № 3 за аварийно-спасителното осигуряване на полетите в гражданските летища

Наредба № 3 от 7 април 1999 г. за метеорологичното обслужване на гражданското въздухоплаване

Наредба № 5 за измервателните единици в гражданската авиация

Наредба № 6 от 14 юни 2001 г. за експлоатация на въздухоплавателни средства

Наредба № 7 от 14 януари 1999 г. за регистрация на гражданските въздухоплавателни средства в Република България

Наредба № 8 от 14 януари 1999 г. за определяне на летателната годност на гражданските въздухоплавателни средства в Република България

Наредба № 11 от 5 май 1999 г. за обслужване на въздушното движение във въздушното пространство на Република България

Наредба № 13 от 27 януари 1999 г. за разследване на авиационни произшествия

Наредба № 14 от 29 септември 2000 г. за летищата и летищното осигуряване

Наредба № 15 от 25 октомври 1999 г. за аеронавигационно информационно обслужване

Наредба № 16 от 14 януари 1999 г. за авиационния шум и за газовите емисии на авиационните двигатели

Наредба № 17 от 14 декември 1999 г. за условията и реда за постигане на сигурността в гражданското въздухоплаване

Наредба № 18 от 4 март 1999 г. за безопасен превоз на опасни товари по въздуха

Наредба № 19 от 27 януари 1999 г. за реда за въвеждане и правилата за работа на единната система за гражданско и военно управление на въздушното пространство

Наредба № 20 от 7 април 1999 г. за удостоверяване годността за експлоатация на летища и летателни площадки и за лицензиране на летищни предприятия и оператори на летищна дейност

Наредба № 21 ОТ 20 април 1999 г. за правилата за освидетелстване при определяне на медицинската годност за летателна работа и други видове авиационни дейности в гражданската авиация на Република България

Наредба № 22 от 21 юли 1999 г. за извъшване на полети във въздушното пространство и от/до летищата на Република България

Наредба № 23 от 1 ноември 1999 г. за реда за използване на въздушното пространство при прехода към военен контрол и ръководство на въздушното пространство при повишаващи се нива на извънредни условия

Наредба № 24 от 15 февруари 2000 г. за издаване свидетелства на авиационните оператори

Наредба № 25 от 29 февруари 2000 г. за определяне на летателната годност и вписване на национални и регистрационни знаци на свръхлеки въздухоплавателни средства

Наредба № 27 от 31 март 2000 г. за авиационните учебни центрове

Наредба № 83 от 1 август 2001 г. за прилагане на чл. 83 Bis от конвенцията за международно гражданско въздухоплаване и за изискванията при сключване на договори за лизинг на въздухоплавателни средства

Наредба № 140 от 4 декември 2001 г. за установяване размера, реда и условията за поддържане и разходване на паричния резерв на ДП "РВД"

Наредба № 145 от 14 януари 1999 г. за лицензиране на организации за техническо обслужване и ремонт на авиационна техника

Наредба № АН-8 от 12 май 1999 г. за изискванията за летателна годност на въздухоплавателните средства

Наредба № РД-08-20 от 14 януари 1999 г. за събиране на статистическа информация за гражданското въздухоплаване в Република България

Инструкция № 24 от 1 ноември 1999 г. за работа на центъра за планиране и разпределение на въздушното пространство на Република България

Инструкция № 25 от 1 ноември 1999 г. за структурата и правилата за работа на центъра за координиране използването на въздушното пространство на Република България

Инструкция № 4444 от 13 октомври 1999 г. за правилата за полети и обслужването на въздушното движение

Тарифа № 5 за таксите, които се съибрат в системата на Министерството на транспорта и съобщенията

Списък на категориите работници и служители от летателния състав при гражданското въздухоплаване, които имат право на удължен платен годишен отпуск