Терминологичен речник А-Ж
Вие се намирате тук: Начална страница > Информационен справочник > Авиационни терминологични речници > Терминологичен речник А-Ж

ADS договор. ADS agreement е план за предаване на ADS доклади, който определя условията за предаване на ADS докладите (т.е. данните, изисквани от органа за обслужване на въздушното движение, и честотата на предаване на ADS докладите, които трябва да бъдат съгласувани преди началото на предоставяне на ADS обслужване).Обменът на информацията за условията на договора между на земните системи и въздухоплавателните средства се осъществява посредством контракт или серия от контракти.

 ADS контракт. ADS contract е средство, с помощта на което се осъществява обмен на информация за условията на ADS договора между наземните системи и въздухоплавателните средства. ADS контрактът определя условията, при които ще започне предаване на ADS доклади, и данните, които се съдържат в тези доклади. Терминът ,ADS контракт е общ термин и означава в различните случаи епизодични ADS контракти, ADS контракти при поискване, периодични ADS контракти или бедствен режим. ADS докладите могат да бъдат предавани между наземните системи.

 ADS обслужване. ADS service е обслужване основано на използване на информация, предоставяна от въздухоплавателните средства с помощта на автоматичен зависим обзор.

 Абсолютна височина. Altitude е вертикалното разстояние, измерено от средното морско ниво до определено ниво, точка или обект, приет за точка.

 Абсолютна или относителна височина за вземане на решение. Decision Altitude (DA) or Decision Height (DH) е определена абсолютна или относителна височина при изпълнение на точен подход, при достигането на която трябва да бъде започнато минаването на втори кръг, ако необходимият визуален контакт за продължаване на подхода не е установен. Абсолютната височина за вземане на решение се отчита от средното морско ниво, а относителната височина за вземане на решение се отчита от превишението на прага на пистата за излитане и кацане. Под необходим визуален контакт се разбира онази част от визуални средства в района на подхода, която трябва да е видима за пилота достатъчно време, за да може той да направи оценка на мястото на въздухоплавателното средство и скоростта на движение по отношение на желаната глисада за снижение. За удобство при използване двата термина може да се изписват изцяло decision altitude/height или съкратено DA/H.

 Абсолютна или относителна височина за прелитане на препятствията. Obstacle clearance altitude (OCA) and Obstacle clearance height (OCH) е минималната абсолютна височина или минималната относителна височина спрямо прага на пистата за излитане и кацане или спрямо превишението на летището, която осигурява необходимия запас от височина съгласно изискванията за предпазване от препятствията. Абсолютната височина за прелитане на препятствията се отчита от средното морско ниво, а относителната височина за прелитане на препятствията от превишението на прага на пистата за излитане и кацане или, в случаи на неточни подходи, от превишението на летището или превишението на прага на пистата за излитане и кацане, ако неговото превишение е повече от 2 m (7 ft) под превишението на летището. Относителната височина за прелитане на препятствията за подхода по кръга се отчита от превишението на летището. Когато се използват и двете понятия, за удобство може да се използва формата абсолютна/относителна височина за прелитане на препятствията и съкращението ОСА/Н.

 Авариен оперативен център е определена зона от летището, която се използва за осигуряване и координация на операциите при аварийна обстановка на летището.

 Аварийна ситуация е ситуация, налагаща провеждането на аварийно-спасителни и/или противопожарни действия.

 Аварийно състояние. Emergency phase e общ термин, който при различни обстоятелства означава състояние на неопределеност, тревога или бедствие.

 Аварийно-оповестително обслужване. Alerting service е обслужване, предоставяно с цел уведомяване и оказване на необходимото съдействие на съответните организации за въздухоплавателни средства, нуждаещи се от помощта на службите за търсене и спасяване.

 Аварийно-спасителна служба е орган на летищната администрация, отговарящ за осигуряване и осъществяване на аварийно-спасителните операции на летището.

 Аварийно-спасителни работи са полети, извършвани с цел търсене и спасяване на хора, търпящи бедствие, като откриване на пострадали от въздуха и/или превоза им до безопасно място, доставки на вода, храна и предмети, необходими за оцеляване или превоз на спасители и тяхната екипировка.

 Авария-произшествие, при което ВС е разрушено напълно или повредено до степен на невъзможност за възстановяване.

 Авиационен инцидент е събитие, различно от авиационното произшествие и свързано с използването на ВС, което влияе или може да повлияе върху безопасността на експлоатацията му.

 Авиационен оператор е търговец, получил лицензия по този закон, с предмет на дейност превоз по въздуха или други въздухоплавателни услуги, изпълнявани срещу заплащане, със собствено или наето въздухоплавателно средство, със собствен или нает екипаж.

 Авиационен персонал е всяко физическо лице, което извършва дейност в гражданското въздухоплаване.

 Авиационен учебен център е постоянно действаща структура, с основни функции по осигуряване и реализиране на професионално обучение за придобиване на квалификация в областта на въздухоплаването. Когато функциите на авиационен учебен център се осъществяват от търговец наред с други стопански дейности, то авиационният учебен център е обособен в структурата на търговеца.

 Авиационна техника е въздухоплавателно средство или компонент на въздухоплавателно средство.

 Авиационното произшествие е събитие, свързано с експлоатацията на ВС, което се случва между момента, когато което и да е лице се качи на борда на ВС с намерение да извърши полет, и момента, когато всички такива лица слязат от ВС, и по време на което:
а) лице получава телесна повреда със смъртен изход или сериозна телесна повреда в резултат на: присъствието му на борда на ВС; директно съприкосновение с която и да е част на ВС - вкл. с части, отделили се от ВС; непосредствено или опосредствено въздействие на газовата струя на реактивния двигател, освен когато телесните повреди са от естествени причини, самостоятелно нанесени или нанесени от други лица, или когато телесните повреди са нанесени на лице без право на превоз, умишлено проникнало и укрило се извън зоните на ВС, където нормално е открит достъпът на екипажа и предвидените за полет лица;
б) въздухоплавателното средство получава повреда или настъпва разрушаване на конструкцията му.

 Авиохимически работи (разпръскване на вещества от въздуха) са всички полети за разпръскване върху определена зона на течни или твърди химикали, вещества или субстанции от въздуха в помощ на селското и горското стопанство, за борба с насекоми, специално третиране на определени части от земната или водната повърхност и др. Изключва се разпръскването от въздуха на живи микроорганизми, насекоми и техни ларви.

 Автоматичен зависим обзор. Automatic dependent surveillance (ADS) е метод за обзор, с който въздухоплавателните средства по линия за предаване на данни автоматично предоставят данни, получени от бордните навигационни системи, включващи опознавателния индекс на въздухоплавателното средство, четириизмерното му местоположение и при необходимост допълнителни данни.

 Автоматично летищно информационно обслужване (АТИС). Automatic terminal information service (ATIS) е денонощно или в определен период от денонощието, автоматично предоставяне на определена текуща информация на излитащи и кацащи въздухоплавателни средства.

 Автоматично летищно информационно обслужване по линия за предаване на данни. Data link - automatic terminal information service (D-ATIS) e предоставяне на ATIS по линия за предаване на данни.

 Автоматично летищно информационно обслужване, основано на използване на линия за предаване на данни. Data link - automatic terminal information service (D - ATIS) е предоставяне на АТIS по линия за предаване на данни.

 Адекватно резервно летище - виж Подходящо резервно летище.

 Административно подчинение - определя правното регулиране на отношенията, свързани с устройството на структурите, тяхното управление и вътрешния ред.

 Администрация на летището е ръководството на летището.

 Адрес на въздухоплавателно средство. Aircraft address е уникална комбинация от 24 бита налична за назначаване на въздухоплавателно средство за целите на комуникация въздух - земя, навигация и обзор.

 Аеронавигационен фар е аеронавигационна наземна светлина с постоянно или импулсно излъчване, видима от всички направления и предназначена за обозначаване на определена точка от земната повърхност.

 Аеронавигационна метеорологична станция. Aeronautical meteorological station е станция, предназначена за извършване на наблюдения и изготвяне на метеорологични съобщения, използвани в международната аеронавигация.

 Аеронавигационна наземна светлина. Aeronautical ground light е всяка светлина, специално предназначена за подпомагането на въздушната навигация, различна от тази на въздухоплавателното средство.

 Аеронавигационна неподвижна служба. Aeronautical fixed service (AFS) е телекомуникационно обслужване между определени неподвижни пунктове, предназначено за осигуряване на безопасността на въздушната навигация и редовността, ефективността и икономичността на въздухоплавателните услуги.

 Аеронавигационна неподвижна станция. Aeronautical fixed station е неподвижна станция за телекомуникационно обслужване.

 Аеронавигационна неподвижна телекомуникационна мрежа. Aeronautical fixed telecommunication network (АFTN) е световна система от неподвижни аеронавигационни мрежи, част от аеронавигационната неподвижна служба, предназначена за обмен на съобщения и/или цифрови данни между аеронавигационни неподвижни станции, имащи еднакви или съвместими комуникационни характеристики.

 Аеронавигационна станция. Aeronautical station е наземна станция за аеронавигационно подвижно обслужване. В някои случаи аеронавигационната станция може да бъде разположена на борда на плавателен съд или на платформа в морето.

 Аеронавигационна телекомуникационна станция. Aeronautical telecommunication station е станция от аеронавигационното телекомуникационно обслужване.

 Аеронавигационно неподвижно обслужване. Aeronautical fixed service (AFS) e телекомуникационно обслужване между определени неподвижни пунктове, което е предназначено за осигуряване на безопасността на въздушната навигация и редовността, ефективността и икономичността на въздухоплавателните услуги.

 Аеронавигационно подвижно обслужване. Aeronautical mobile service е телекомуникационно обслужване между аеронавигационните станции и станциите на въздухоплавателните средства или между станциите на въздухоплавателните средства. В този вид обслужване могат да участват станциите на средствата за спасяване и аварийни радиопредаватели за указване на местоположение, които работят на специалните честоти, използвани при бедствие.

 Аеронавигационно телекомуникационно обслужване. Aeronautical telecommunication service е телекомуникационно обслужване, извършвано за целите на въздушната навигация.

 Азотни окиси е сумарното количество на азотния окис и азотния двуокис, съдържащо се в газова проба, пресметнато на основата на предположението, че азотният окис е бил под формата на азотен двуокис.

 АИП добавка. AIP Supplement е временна промяна в информацията, съдържаща се в АИП, която се публикува чрез специални страници.

 АИП поправка. AIP Amendment е постоянна промяна в информацията, която се съдържа в сборника АИП.

 Акт на незаконна намеса е отправянето на заплаха, опит или действие, насочено срещу сигурността в гражданското въздухоплаване.

 Активиране на структури от въздушното пространство - процес, свързан с даване на разрешение и оповестяване по установен ред за започване на полети и/или вид дейности, свързани с използването на временно резервирано въздушно пространство.

 АЛЕРФА. ALERFA е кодова дума, използвана за обозначаване на състояние на тревога.

 АТИС. ATIS е съкращение, означаващо автоматично летищно информационно обслужване.

 АШТАМ. ASHTAM е специална серия НОТАМ със специфичен формат, който оповестява за промяна в активността на вулкан, вулканично изригване и/или облак от вулканична пепел, които са от съществена важност за изпълнението на полетите.

 База данни. Data base са един или повече файлове с данни, конструирани по такъв начин, че съответните приложения могат да извличат от и да записват информация в тях. Това основно се отнася за данни, които се съхраняват на електронни носители и са достъпни за компютърна обработка, а не за файлове с физически запис.

 Базов списък на минималното оборудване (допустимите откази) (MMEL) - списък, изготвен за определен тип самолет от организацията, отговорна за типа, одобрен от държавата на проектанта на самолета и съдържащ части и системи, от които една или повече могат да са нефункциониращи при започване на полета.

 Базова степен на повишаване на налягането поо е отношението на средното пълно налягане в изходящата равнина на последната степен на компресора към средното пълно налягане във входната равнина на първата степен на компресора, когато двигателят развива номинална излетна тяга, в статични условия на морско равнище според Международната стандартна атмосфера (МСА).

 Барометрична височина. Pressure-altitude е атмосферно налягане, изразено в стойности на височина, съответстваща на това налягане в стандартна атмосфера.

 Бебе - дете, ненавършило две години.

 Бедствие (Състояние на бедствие). Distress phase е ситуация, която се характеризира с наличието на обоснована увереност в това, че въздухоплавателното средство и намиращите се на борда лица са застрашени от сериозна и непосредствена опасност или се нуждаят от незабавна помощ.

 Безопасност на полетите е свойство на въздухоплавателната система да осигурява безпрепятствено провеждане и извършване на полетите, запазвайки живота и здравето на участниците в тях, както и целостта на товарите и на въздухоплавателното средство.

 Безпилотен неуправляем аеростат. Unmanned free balloon е безпилотно въздухоплавателно средство по-леко от въздуха, без силова установка, намиращо се в свободен полет. Безпилотните неуправляеми аеростати се класифицират като тежки, средни и леки съгласно Наредба № 2 за правилата за полети.

 Борба с горски пожари са полети за наблюдение и/или откриване на горски пожари, доставяне на субстанции, необходими за предотвратяване и борба с пожари. Включва и превоз на огнеборци, отговорни и упълномощени лица до зоната на пожара.

 Борба с пожари са полети на ВС, при които то се използва за доставка на вода, химикали и други гасящи вещества с цел потушаване на пожар. Включва и превоз на огнеборци.

 Бордна система за избягване на сблъскване. Airborn collision avoidance system (ACAS) е система на борда на въздухоплавателното средство, използваща сигналите от транспондера за вторична радиолокация, функционираща независимо от наземното оборудване, предоставяща на пилота информация за потенциално конфликтна ситуация с въздухоплавателни средства, оборудвани с транспондери за вторична радиолокация.

 Брегова линия. Shoreline е линия, следваща общите контури на брега, освен когато ширината на залива (протока) е по-малка от 56 km (30 NM), тогава тя го пресича по права линия до съединяването є с общите контури на отсрещната страна.

 Брифинг. Briefing е устно излагане на актуалната или очаквана метеорологична обстановка.

 Буквено - цифрови знаци. Alphanumeric characters (alphanumerics) е общ термин за комбинация от букви и числа.

 Величина (измерима) е свойство на явление, тяло или вещество, което може да бъде различено качествено и определено количествено.

 Вертолет е въздухоплавателно средство, по-тежко от въздуха, което се поддържа в полет основно чрез реакция на въздуха с един или няколко носещи винта, завъртени от силова установка около оси, намиращи се в приблизително вертикално положение.

 Вертолетна площадка е летище или определен участък от повърхността на съоръжение или сграда, предназначен напълно или частично за кацане, излитане и движение на вертолети по тази повърхност.

 Вертолетна площадка на равнището на повърхността е вертолетна площадка, разположена на земна или водна повърхност.

 Вертолетна площадка, повдигната над повърхността е вертолетна площадка, разположена върху повдигната над земята конструкция или сграда.

 Видимост в полет. Flight visibility е видимостта от кабината на пилота по направление на полета.

 Видимост на ПИК. Runway visual range (RVR) е разстоянието, до което пилотът на въздухоплавателното средство, намиращо се на осовата линия на пистата за излитане и кацане, може да види маркировъчните знаци на повърхността на пистата за излитане и кацане или светлините, които я ограничават или маркират осовата є линия.

 Видимост. Visibility е определената от атмосферните условия и изразявана в единици за разстояние възможност да се видят и разпознаят забележими неосветени обекти денем и осветени обекти нощем.

 Визуален подход и кацане - подход за кацане, при който не се изпълнява процедура за инструментален подход или част от нея, а се използват визуални ориентири.

 Визуален подход. Visual approach е подход на въздухоплавателно средство, изпълняващо полет по правилата за полети по прибори, когато цялата процедура за подход по прибори или част от нея не се изпълнява и подходът се изпълнява с визуално наблюдение на терена.

 Визуални метеорологични условия (ВМУ). Visual meteorological conditions (VMC) са метеорологични условия, изразени в стойности на видимост, разстояние до облаците и таван на облачността, съответстващи на установените минимуми или по-високи от тях. Специфичните минимуми са дадени в Наредба № 2 за правилата за полети.

 Височина за вземане на решение - определена абсолютна (DA) или относителна (DH) височина при изпълнение на точен подход за кацане, при достигането на която трябва да започне преминаване на втори кръг, ако не е осъществен визуален контакт с необходимите за продължаване на подхода ориентири.

 Височинна карта. Upper-air chart е метеорологична карта, отнасяща се за определена височинна повърхност или слой от атмосферата.

 Влажна ПИК - приема се за влажна, когато покритието й не е сухо, но влагата не създава отблясък.

 ВМУ. VMC е съкращение, използвано за обозначаване на визуални метеорологични условия.

 Време за разгръщане е времето от първото извикване на аварийно-спасителната и противопожарната служба до момента на използване на пяна от първото развърнато транспортно средство с разход на пяна, равен поне на половината от нормативния разход на пяна за съответната категория летище.

 Време на полета (пълно полетно време) е времето от момента на движение на ВС със собствена или външна тяга до момента на спиране след полета.

 Временно отделена зона (ВОЗ) - част от въздушното пространство с определени размери, в рамките на което извършваните дейности налагат резервирането му за изключително използване от даден потребител при точно установен период от време.

 Вторичен код. Code (SSR) е номер, присвоен на конкретен многоимпулсен сигнал за отговор, предаван от транспондера в режим А или режим С.

 Вторичен обзорен радар. Secondary surveillance radar (SSR) е радарна система за наблюдение, използваща предаватели/приемници (запитващи устройства) и транспондери.

 Вторичен радар. Secondary radar е радарна система, в която предадения от радарната станция радиосигнал предизвиква предаване на радиосигнал от друга станция.

 Входяща образователна степен на кандидата е завършена степен, съответно на средно и висше образование, необходими за придобиване на съответната степен на професионална квалификация.

 Входящо квалификационно равнище на кандидата е придобита степен на предходна професионална квалификация.

 Въздухоплаване е движението на въздухоплавателни средства, както и дейностите и действията на лица, свързани с осигуряването му във въздуха и на земята.

 Въздухоплавателна услуга е услуга, извършвана с използването на въздухоплавателно средство срещу заплащане.

 Въздухоплавателни организации са всички лицензирани авиационни оператори, летищни администрации, летищни предприятия, оператори на летищни дейности и ръководството на въздушното движение.

 Въздухоплавателно средство (ВС). Aircraft е всяко средство, което може да получи поддържане в атмосферата за сметка на реакцията на въздуха, освен реакцията на въздуха от земната повърхност.

 Въздушен път. Airway e контролирано въздушно пространство (или негова част) с формата на коридор.

 Въздушно движение. Air traffic са всички въздухоплавателни средства в полет или движещи се по маневрената площ на летище.

 Въздушно пространство с намалена вертикална сепарация. Redused Vertical Separetion Minimum Airspase е частта от обслужваното гражданско въздушно пространство от полетно ниво (ешелон) 290 до полетно ниво (ешелон) 410 включително.

 Вълна на геоида. Geoid undulation е разстоянието на геоида над (с положителен знак) или под (с отрицателен знак) математически определения референтен елипсоид. По отношение на елипсоида, определен от WGS-84, разликата между елипсоидната височина и ортометричната височина представлява геоидната вълна на WGS-84.

 Външен периметър е зоната извън границите на вътрешния периметър, предназначена за предоставяне на незабавна оперативна помощ при аварийни обстоятелства, достъпът до която е забранен за външни лица.

 Вътрешен периметър е зоната, достъпът до която е забранен с цел осигуряване безопасността на аварийно-спасителните работи (в т.ч. незабавното преминаване на аварийно-спасителния персонал и транспортните средства) и за осигуряване на ефективно управление, комуникация и координация

 Вътрешен полет е всеки полет, при който мястото на тръгване и мястото на местоназначение се намират на територията на Република България.

 Генерална декларация е документ, съдържащ сведения за ВС, екипажа, пътниците и товара, които се изискват в определени случаи от органите за граничен контрол.

 Геодезичен базис (Geodetic datum) е минимумът от параметри, необходими за дефиниране местоположението и ориентацията на локалната координатна система по отношение на глобалната координатна система.

 Геодезичен датум. Geodetic datum е минималният набор от параметри, които са необходими за определяне на местоположението и ориентацията на местната референтна система по отношение на глобалната референтна система/рамка.

 Геодезично опорно начало. Geodetic datum е минималният набор от параметри, които са необходими за определяне на местоположението и ориентацията на местната отправна система по отношение на глобалната отправна система/рамка.

 Геодезично разстояние. Geodesic distance е най-малкото разстояние между кои да е две точки, разположени на математически определената повърхност на елипсоида.

 Геоид (Geoid) е еквипотенциалната повърхност в гравитационното поле на Земята, което е свързано с непрекъснатото средно морско равнище (MSL), продължено без прекъсване през континентите. Геоидът е с неправилна форма, защото локалните гравитационни смущения (поривите на вятъра, солеността, ел. ток и др.) и направлението на гравитацията са перпендикулярни към геоида във всяка точка.

 Геоидна вълнообразна повърхнина (Geoid undulation) е разстоянието от геоида над (положителни) или под (отрицателни) математическия модел на елипсоида.

 Геофизични изследвания и картиране от въздуха са полети на ВС с цел получаване на информация от въздуха за местоположението, количеството или свойствата на природните ресурси или такава информация за други обекти и явления върху и под земната или водната повърхност чрез специализирана апаратура, носена на борда на ВС.

 Главна база на авиационния оператор е мястото, откъдето той организира провеждането на полетите и където обикновено се намират неговите ВС и екипажи.

 Главна(и) ПИК е ПИК, чието използване, когато позволяват условията, е за предпочитане пред другите.

 Глисада. Glide path е профил за снижение, установен за полет на въздухоплавателно средство в последния етап на подхода за кацане.

 Граница за действие на разрешението. Clearance limit е точка, до която даденото на въздухоплавателното средство разрешение е валидно.

 Гранична зона за пресичане (ГЗП) - временно отделена зона над държавни граници, установена за специфични оперативни нужди, която няма да се ограничава от границите, а има за цел оптимизирането на въздушното пространство над тях за подпомагане на гражданското и на военното въздухоплаване.

 Далечина на видимост на ПИК (RVR) - далечината, на която пилотът на самолет, разположен на осoвата линия на ПИК, може да вижда маркировката на ПИК или светлините, ограничаващи ПИК или обозначаващи нейната осова линия.

 Дата на производство е датата на издаване на документа, удостоверяващ, че конкретно въздухоплавателно средство или двигател отговаря на изискванията към дадения тип, или датата на издаване на аналогичен документ.

 Деактивиране на структури от въздушното пространство - процес, свързан с оповестяване по установен ред за преустановяване на полети и/или вид дейности, свързани с използването на временно резервирано въздушно пространство.

 Действащ стандарт - стандарт на производство, проектиране, техническо обслужване, качество, одобрен от ГВА/пълномощен орган по гражданското въздухоплаване.

 Ден е периодът, започващ половин час след началото на сутрешния сумрак и завършващ половин час преди края на вечерния сумрак. Сумраците завършват вечер, когато центърът на слънчевия диск се намира 6 градуса под хоризонта, и започват сутрин, когато центърът на слънчевия диск се намира 6 градуса под хоризонта.

 ДЕТРЕСФА. DETRESFA е кодова дума, която се използва за обозначаване на състояние на бедствие.

 Дим са въглеродните продукти в изходящите емисии, затрудняващи разпространението на светлината.

 Димно число е безразмерна величина, определяща нивото на димност.

 Дискретен код. Discrete code е четиризначен вторичен код, двете последни цифри, на който са различни от 00.

 Дозвуков самолет е самолет, неспособен да поддържа хоризонтален полет при скорости, превишаващи числото на Мах 1.

 Доклад от ВС. Air - report е доклад от въздухоплавателно средство, намиращо се в полет, подготвен в определена форма и в съответствие с изискванията за предоставяне на информация относно местоположението, изпълнението на полета и/или метеорологичните условия.

 Документ за превоз на опасен товар - декларация на изпращача. Изготвя се от лицето, предоставящо опасен товар за превоз, и съдържа информация за този товар. Документът включва подписана декларация, че опасните товари са пълно и акуратно описани чрез съответните им транспортни названия и ООН номера (ако са им дадени) и че са правилно класифицирани, пакетирани, маркирани, етикетирани и са в подходящо за транспорт състояние.

 Долна граница на облачността. Ceiling е относителната височина (над повърхността на сушата или водата) на долната граница на най-ниския облачен слой, намиращ се по-ниско от 6000 m (20 000 ft) и закриващ повече от половината небе.

 Допълнителен член на екипаж - член на екипаж на самолет, допълнително включен в състава на екипажа, когато такава необходимост произтича от естеството на експлоатацията.

 Достоверни източници са държавни пълномощни органи; международни правителствени, неправителствени и търговски организации, свързани с гражданското въздухоплаване; предварителни и окончателни доклади от разследване на авиационни произшествия и сериозни инциденти; резултати от изследвания в областта на гражданското въздухоплаване, проведени от компетентни лица (научни институти, висши учебни заведения, академични институции), доклади от авиационни оператори, резултати от проверки на ГВА.

 Дробна единица е по-малка единица на величина, която се образува от дадена единица съгласно спогодбите за преобразуване.

 Държава на авиационния оператор е държавата, в която е издаден лицензът на авиационния оператор.

 Държава на мястото на събитието е държавата, на чиято територия е настъпило произшествието или инцидентът.

 Държава на проектанта е държавата, която има юрисдикция по отношение организацията и отговорността за конструирането на типа ВС.

 Държава на производителя е държавата, която има юрисдикция по отношение организацията и отговорността за окончателното сглобяване на ВС.

 Държава на регистрация е държавата, в чийто регистър е вписано ВС.

 Държавен полет е полет с нетърговска цел, изпълняван с държавно въздухоплавателно средство.

 Държавно въздухоплавателно средство е въздухоплавателно средство, използвано за военни, полицейски или митнически полети независимо от националността му.

 Единица (измервателна единица) е конкретна величина, определена и приета със спогодба, с която се сравняват други величини от същия вид, за да се изразят техните големини по отношение на тази величина.

 Екипаж на самолет - летателният, допълнителният и кабинният състав за управление и обслужване на самолета.

 Експлоатант на въздухоплавателното средство е лице, организация или предприятие, занимаващо се с експлоатация на ВС или предлагащо услугите си в тази област.

 Експлоатационен минимум на летище - ограничения в използваемостта на едно летище за:
- излитане - изразено в стойност на видимост и/или далечина на видимост на ПИК и ако е необходимо - състояние на облачността;
- кацане чрез изпълнение на точен подход - изразено в стойност на видимост и/или далечина на видимост на ПИК и височина за вземане на решение (DA/H) според приложимостта в зависимост от категорията на експлоатация;
- кацане чрез изпълнение на неточен подход - изразено в стойност на видимост и/или далечина на видимост на ПИК и минимална височина на снижение (MDA) и ако е необходимо - състояние на облачността.

 Експлоатационен полетен план - план на авиационния оператор за безопасно изпълнение на полет, базиран на експлоатационните характеристики на самолет и други експлоатационни ограничения и в съответствие с очакваните условия по маршрута и на съответните летища.

 Етап на заход за кацане е работната фаза, определена от времето, през което двигателят работи в режим на заход за кацане.

 Етап на излитане е етап на полета, определен от времето, през което двигателят работи на разчетна мощност.

 Етап набор на височина е етап от полета, определен от времето, през което двигателят работи в режим на набор на височина.

 Етап от маршрута. Route stage е маршрут (или част от него), който се прелита без междинно кацане.

 ЕТОПС (ETOPS) (полет с увеличена продължителност) - полет на самолет с два газотурбинни двигателя, при който полетното време с крейсерска скорост при един неработещ двигател (в стандартни атмосферни условия и спокоен въздух) от точка на маршрута до подходящо резервно летище превишава 60 min.

 ЕЪРПРОКС. AIRPROX е кодова дума, използвана в доклад за инцидент за обозначаване на сближение на въздухоплавателни средства.

 Eлипсоидна (геодезична) височина (Ellip-soid, geodetic height) е относителната височина към зададения елипсоид, измерена перпендикулярно към елипсоидалната външност през определена точка.

 Eфективна интензивност (Effective intensity) е интензивността на проблясващата светлина, равна на интензивността на светлината с постоянно излъчване със същия цвят, която осигурява същата хоризонтална видимост при идентични условия на наблюдения.