Терминологичен речник Н-П
Вие се намирате тук: Начална страница > Информационен справочник > Авиационни терминологични речници > Терминологичен речник Н-П

 Наблюдение (метеорологично). Observation (meteorological) е оценяване на един или повече метеорологични елементи.

 Наблюдения и въздействия върху времето са полети от ВС, снабдени със специални средства за въздействие върху времето или оборудвани за събиране и предаване изключително на метеорологична информация.

 Наблюдение от борда на ВС. Aircraft observation е оценка на един или няколко метеорологични елемента, извършвана от борда на въздухоплавателно средство, намиращо се в полет.

 Надеждност на светлинната система (Lighting system reliability) е вероятността цялото оборудване да работи в границите на установени допуски и системата да бъде готова за експлоатация.

 Наземна аеронавигационна светлина (Aero-nautical grund light) е всяка светлина, с изключение на монтираната на ВС, която е специално предназначена за използване в качеството си на аеронавигационно средство.

 Наземна ПР за вертолети е наземна ПР, предназначена за използване само от вертолети.

 Наземно обслужване са дейности, извършвани в охраняемите граници на летище, свързани с предполетно или следполетно обслужване на въздухоплавателното средство.

 Назначаване. Assignment, assign е назначаване на честоти, на вторични кодове или 24 битови адреси на въздухоплавателни средства.

 Назначен превозвач (носител на националния флаг) е авиационен оператор, определен от министъра на транспорта и съобщенията, по силата на двустранни или многостранни спогодби за въздушни съобщения, да експлоатира или изпълнява редовни или нередовни международни линии за превоз на хора, поща, багажи и товари по въздуха.

 Намалена вертикална сепарация (НВС). Redused Vertical Separation Minimum (RVSM) е вертикална сепарация от 300 m (1000 ft), която се прилага от полетно ниво (ешелон) 290 до полетно ниво (ешелон) 410 включително, на базата на споразумението за въздушна навигация в европейския регион.

 Национален знак е комбинацията от буквени или цифрово-буквени символи, която е уникална за всяка държава-членка на ИКАО.

 Начален подход. Initial approach е тази част от процедурата за подход, която започва от точката за начален подход и завършва в точката за междинен подход или точката за финален подход.

 Начален участък от подхода. Initial approach segment е участък от схемата за подход по прибори между точката за начален подход и точката за междинен подход или в съответните случаи, точката за финален подход.

 Независими успоредни излитания Independent parallel departures са едновременни излитания от успоредни или почти успоредни оборудвани ПИК.

 Независими успоредни подходи за кацане. Independent parallel approaches са едновременни подходи за кацане на успоредни или почти успоредни оборудвани ПИК, когато не е определен минимум на радиолокационното сепариране на ВС, намиращо се на продължението на осовата линия на съседните ПИК.

 Неизгорели въглеводороди е сумата от всички въглеводороди от всички класове и молекулярни тегла, съдържащи се в газова проба, пресметната при условното предположение, че те се намират в пробата под формата на метан.

 Необорудвана ПИК (Non-instrument runway) е ПИК, предназначена за ВС, изпълняващи визуален подход за кацане.

 Необходими навигационни характеристики (RNP). Required navigation performance (RNP) са определени навигационни характеристики, необходими за изпълнение на полет в границите на установено въздушно пространство. Навигационните характеристики и изисквания се определят за всеки конкретен тип RNP или приложение.

 Неопределеност (Състояние на неопределеност). Uncertainty phase е ситуация, която се характеризира с наличието на неопределеност относно безопасността на въздухоплавателното средство и намиращите се на борда му лица.

 Неразрешена употреба на вещества. Problematic use of substances е употребата на едно или няколко психоактивни вещества от авиационния персонал по начин, който:
а) представлява пряка опасност за употребилия ги или застрашава живота, здравето и благополучието на други хора; и/или
б) причинява или задълбочава проблеми или разстройства от професионален, социален, психически или физически характер.

 Неточен подход и кацане - инструментален подход, който се изпълнява без ръководене по електронна глисада.

 Нефанализ. Nephanalysis е графично изображение на анализирани данни за облачността върху географска карта.

 Ниво. Level е общ термин, отнасящ се до вертикалното положение на въздухоплавателно средство в полет, като в различни случаи може да означава относителна височина, абсолютна височина или полетно ниво.

 НОТАМ. NOTAM е съобщение, разпространявано по телекомуникационен път, което съдържа информация за въвеждане в действие, състояние или промяна на каквото и да е аеронавигационно оборудване, обслужване, правила или опасност, навременното знание на които има важно значение за персонала, свързан с изпълнението на полетите.

 НС са неизгорели въглеводороди.

Обзорен радар. Surveillance radar е радарно оборудване, използвано за определяне на местоположението на ВС по разстояние и азимут.

Оборудвана ПИК (Instrument runway) е един от следващите типове ПИК, предназначени за ВС, изпълняващи подход за кацане по прибори:
 а) ПИК, оборудвана за неточен подход за кацане - ПИК, оборудвана с визуални средства и определени видове невизуални средства, осигуряващи насочване на ВС в направлението на подхода за кацане в права линия;
б) ПИК, оборудвана за точен подход за кацане по категория I - ПИК, оборудвана със система ILS и/или система MLS и визуални средства, предназначени за подход за кацане с височина на взимане на решение не по-малка от 60 m и хоризонтална видимост не по-малка от 800 m при хоризонтална видимост на повърхността на ПИК не по-малка от 550 m;
в) ПИК, оборудвана за точен подход при кацане по категория II - ПИК, оборудвана със система ILS и/или система MLS и визуални средства, предназначени за подход за кацане с височина на взимане на решение, по-малка от 60 m, но не по-малка от 30 m, и хоризонтална видимост на повърхността на ПИК не по-малка от 350 m;
г) ПИК, оборудвана за точен подход за кацане по категория III - ПИК, оборудвана със система ILS и/или система MLS, действаща до и по цялата повърхност на ПИК и предназначена:
- за подход при кацане и кацане с височина на взимане на решение, по-малка от 30 m или без ограничения на височината на взимане на решения, и при видимост на повърхността на ПИК не по-малка от 200 m;
- за подход за кацане и кацане с височина на взимане на решение, по-малка от 15 m или без ограничения на височината на взимане на решения, и при видимост на повърхността на ПИК, по-малка от 200 m, но не по-малка от 50 m;
- за подход за кацане и кацане без ограничение на височината на взимане на решение и далечината на видимост на повърхността на ПИК.
Забележка. Не е задължително визуалните средства да съответстват по разчет на разполагаемите невизуални средства. Критериите за избор на визуални средства са условията, в които се очаква да се провеждат полетите.

 Обработка на данни. Data procesing е систематична последователност от операции, извършвани с данни. Примери на операции са обединяване, сортиране, изчисляване или каквато и да е трансформация или прегрупиране с цел извличане или проверка на информация, а също така промяна на формата на нейното представяне.

 Обслужване на въздушното движение (ОВД). Air traffic service е общ термин, в съответните случаи, означаващ полетно-информационно обслужване, аварийно-оповестително обслужване, управление на въздушното движение (УВД в зоните УПРАВЛЕНИЕ и/или ПОДХОД, и/или КУЛА).

 Обслужване по контрол на въздушното движение (КВД обслужване). Air traffic control service е обслужване, осъществявано с цел:
а) предотвратяване на сблъскване между въздухоплавателни средства, както и между въздухоплавателни средства и препятствия по маневрената площ на летището;
б) подреждане и поддържане на последователен поток на въздушното движение.

 Обслужване по контрол на летищното движение. Aerodrome control service е КВД обслужване на летищното движение.

 Обслужване по контрол на подхода. Approach control service е КВД обслужване на долитащи или отлитащи контролирани полети.

 Обслужване по контрол на района. Area control service е КВД обслужване на контролирани полети в контролирани райони.

 Обслужване по управление на въздушното движение (УВД обслужване). Air traffic control service е обслужване, осъществявано с цел:
а) предотвратяване на сблъскване между въздухоплавателни средства, както и между въздухоплавателни средства и препятствия по маневрената площ на летището;
б) подреждане и поддържане на последователен поток на въздушното движение.

 Обслужване по управление на летищното движение. Aerodrome control service е УВД обслужване на летищното движение.

 Обслужване по управление на подхода. Approach control service е УВД обслужване на долитащи или отлитащи контролирани полети.

 Обслужване по управление на района. Area control service е УВД обслужване на контролирани полети в контролирани райони.

 Обслужване. Service е термин, използван като условно понятие за обозначаване на функционални задължения или предоставяно обслужване.

 Обслужвано въздушно пространство. Air traffic services airspаce е въздушно пространство с определени размери, в границите на което могат да бъдат изпълнявани конкретни видове полети, за които са определени конкретни видове обслужване на въздушното движение и правилата за полетите. Въздушните пространства се класифицират на класове от A до G.

 Обща тревога е състояние на органите, включени в плана от мероприятия в случай на аварийни обстоятелства на летището, при което е станало известно, че ВС, приближаващо се към летището, е установило или има подозрение, че има такива неизправности, които могат да доведат до авиационно произшествие.

 Общо разчетно изтекло време. Total estimated elapsed time е общ термин, означаващ:
а) за полети по правилата за полети по прибори - разчетното време от излитането до прелитането над определена с навигационни средства зададена точка, от която се предполага, че ще започне схемата на подхода за кацане по прибори, или ако няма навигационно средство, свързано с летището за кацане, до долитането над летището за кацане;
б) за полети по правилата за визуални полети - разчетното време от излитането до долитането над летището за кацане.

 Обявени дистанции (вертолетни площадки):
а) разполагаема излетна дистанция (TODAH) е дължината на зоната на крайния етап на подхода за кацане и за излитане плюс дължината на вертолетния коридор, свободен от препятствия (ако се предвижда), която се обявява за разполагаема и пригодна за завършване на излитането на вертолетите;
б) разполагаема дистанция за прекратено излитане (RTODAH) е дължината на зоната на крайния етап на подхода за кацане, която се обявява за разполагаема и пригодна за завършване на прекъснато излитане от вертолети с летателно-технически характеристики от I клас;
в) разполагаема дистанция за кацане (LDAH) е дължината на зоната на крайния етап на подхода за кацане плюс всяка допълнителна зона, която се обявява за разполагаема и пригодна за завършване от вертолетите на маневрата за кацане от определена височина.

 Обявени разстояния (Declared distances) са:
а) разполагаема дължина за разбег (TORA) - дължината на ПИК, която се обявява като разполагаема и пригодна за разбега на самолета, извършващ излитане;
б) разполагаема дължина за излитане (TODA) е разполагаемата дължина за разбег плюс дължината на зоната, свободна от препятствия (ако е предвидена такава зона);.
в) разполагаема дължина за прекъснато излитане (ASDA) е разполагаемата дължина за разбег плюс дължината на крайната зона за спиране (ако е предвидена);
г) разполагаема дължина за кацане (LDA) е дължината на ПИК, която се обявява за разполагаема и пригодна за пробег на самолета след кацане.

 Ограничена зона. Restricted area е въздушно пространство с установени размери над земната повърхност или териториалните води на страната, в пределите на което полетите на въздухоплавателните средства са ограничени съгласно определени условия.

 Одобрен стандарт е производствен/конструкторски/за техническо обслужване/за контрол на качеството, одобрен от ГВА.

 Одобрени данни са всяка информация, необходима за поддържане на въздухоплавателното средство чрез техническо обслужване в такова състояние, че летателната му годност или годността на допълнителното и аварийно оборудване на въздухоплавателното средство да бъде осигурена.

 Одобрено от ГВА/пълномощен орган - означава писмено одобрено от ГВА/пълномощен орган или в съответствие с установена процедура на ГВА/пълномощен орган.

 Означение на единица е знак, приет със спогодба, за означаване на единица на величина.

 ООН номер - четирицифрен номер, определен от Комитета на експертите за транспорт на опасни товари на Организацията на обединените нации, за субстанция или група субстанции.

 Опасен товар - изделие или субстанция, които могат да предизвикат съществен риск за човешкото здраве, имущество или безопасността, когато се транспортират по въздуха.

 Опасна зона. Danger area е въздушно пространство с установени размери, в пределите на което в определени периоди от време се осъществява дейност, представляваща опасност за полетите на въздухоплавателните средства.

 Оперативен контрол. Operational control е упражняване на пълномощия за начало, продължение, промяна или прекратяване на полет в интерес на безопасността на въздухоплавателното средство и регулярността и ефективността на полета.

 Оперативен полетен план. Operational flight plan е план на оператора за безопасно провеждане на полета, с отчитане на летателно-техническите храктеристики на въздухоплавателното средство, други експлоатационни ограничения и практически значими очаквани условия по зададения маршрут и на съответните летища.

 Оперативно въздушно движение - полетите на ВС, които се провеждат по правила, определени от съответните национални власти, и които са различни от правилата за полети на ИКАО.

 Оперативно планиране. Operational planning е планиране на полетите от оператора.

 Оперативно подчинение - временно подчинение на организационни структури и длъжностни лица (персонал) за времето, през което се изпълняват съвместни задачи и функционални задължения от структури, които в административно отношение не са обвързани като подчинени една спрямо друга.

 Оператор на летищна дейност е търговец, осъществяващ авиационна стопанска дейност по наземното обслужване на територията на летище.

 Оператор. Operator е лице, организация или предприятие, което се занимава с експлоатация на въздухоплавателно средство или предлагащо въздухоплавателни услуги.

 Опознавателен знак на летището (Aerodrome identification sign) е разположен на летището знак, служещ за опознаване на летището от въздуха.

 Опознавателен индекс на ВС. Aircraft identification е група от цифри, букви или комбинация от двете, която е идентична с позивната на въздухоплавателното средство или представлява кодов еквивалент на нея, използва се за двустранна комуникация ,въздух - земя и за разпознаване на въздухоплавателното средство в наземната комуникационна мрежа за обслужване на въздушното движение.

 Опознавателен фар (Identification beacon) е аеронавигационен фар, излъчващ кодов сигнал, по който може да бъде разпознат определен ориентир.

 Орган за контрол на въздушното движение. Air traffic control unit е общ термин, означаващ в различни случаи районен контролен център, служба за контрол на подхода или летищна контролна кула.

 Орган за обслужване на въздушното движение. Air traffic services unit е общ термин, означаващ в различни случаи, служба за ръководство (контрол) на въздушния трафик, център за полетна информация или служба за събиране и предоставяне на информация за обслужване на въздушния трафик.

 Орган за търсене и спасяване. Rescue unit е орган съставен от обучен и трениран персонал, осигурен с оборудване, подходящо за осъществяване на търсене и спасяване.

 Орган за управление на въздушното движение. Air traffic control unit е общ термин, означаващ в различни случаи УПРАВЛЕНИЕ, ПОДХОД, КУЛА.

 Орган. Unit е термин, използван за обозначаване на персонала, който осъществява съответния вид обслужване.

 Ортометрична относителна височина. Orthometric height е височината на точка над повърхността на геоида, обикновено представена като MSL височина.

 Осигуряване означава, че летищната администрация разполага със съответните технически средства, оборудване, материали и персонал независимо от пътя на осигуряване (собствена наличност, наети под наем или друга форма на осигуряване).

 Основна величина е една от величините, която в дадена система величини е приета със спогодба като функционално независима от всички други.

 Основна единица е единица на основна величина в дадена система величини.

 Основна точка. Significant point е определено географско място, използвано при определяне на трасе за ОВД или маршрута на полета на въздухоплавателно средство, както и за други цели на навигацията и обслужването на въздушното движение.

 Основно въздушно движение - полетите на ВС, които се провеждат по правилата за полети на ИКАО.

 Отговор на вторичен обзорен радар. SSR response е визуално изобразяване в несимволична форма на радарния екран на отговора от транспондера на вторичния радар в резултат на запитване.

 Отказ на светлина (Light failure) е светлина, която се приема за неработоспособна, когато по някаква причина средната интензивност, определена по установен ъгъл на възвишаване, намаляване и разсейване на лъча, се намалява повече от 50 на сто в сравнение с установената средна интензивност на новата светлина.

 Относителна височина на елипсоида (геодезическа относителна височина). Ellipsoid height (Geodetic height) е височината относно повърхността на референтния елипсоид, измерена по нормалата към елипсоида, прекарана през разглежданата точка.

 Относителна височина. Height е вертикалното разстояние до ниво, точка или обект, приет за точка, измерено от указано изходно ниво.

 Оторизиран орган - структурна единица на ведомство, фирма или организация, която събира заявки за използване на въздушното пространство от определени ползватели, договаря с ЦПРВП използването на гъвкавите структури и оповестява ПИВП по установен ред.

 Охраняеми граници са терените, обхванати от периметрова ограда на летище за обществено ползване.

 Палубна вертолетна площадка е вертолетна площадка, разположена върху плаваща или неподвижна конструкция в открито море.

 Пасивен отказ на системата за автоматично управление - отказ, при който няма съществени отклонения в положението на самолета в пространството, неговата балансировка или траекторията на полета в процеса на подхода за кацане, но автоматично кацане е невъзможно. При такъв отказ пилотът приема, че трябва да поеме управлението в етапа на изравняване.

 Патрулиране и наблюдение от въздуха са полети на ВС с цел наблюдение и/или охрана от въздуха на обекти и/или събития на земята и/или във водата.

 ПВП. VFR. е съкращение, използвано за обозначаване на правилата за визуални полети.

 Перон. Apron е площадка с определени размери в пределите на наземно летище, предназначена за разполагане на въздухоплавателни средства с цел товарене и разтоварване на пътници, товари и поща, зареждане с гориво, паркиране и поддръжка.

 Перонен път за рулиране. Apron taxiway е част от системата от пътища за рулиране, разположена на перона и предназначена за осигуряване на маршрута за рулиране през перона.

 Перонно обслужване. Apron management service е обслужване, предназначено за регулиране на дейностите и движението на въздухоплавателните и превозните средства по перона.

 Персонал, свързан с безопасността на полетите. Safety-sensitive personnel са лица, които могат да застрашат безопасността на полетите при неправилно изпълнение на функционалните си задължения, включително членове на екипажа, ръководители на полети, персонал по техническо обслужване на въздухоплавателните средства и други.

 Персонал, удостоверяващ техническо обслужване е персоналът, допуснат от лицензираната организация в съответствие с процедура, утвърдена от ГВА, да удостоверява техническо обслужване на въздухоплавателни средства или компоненти на въздухоплавателни средства за допускане до експлоатация.

 ПИК, оборудвана за точен подход при кацане е оборудвана ПИК.

 Писта за излитане и кацане (ПИК). Runway е определен правоъгълен участък от наземно летище, подготвен за излитане и кацане на въздухоплавателни средства.

 План за използване на въздушното пространство (ПИВП) - документ, изготвен по установена форма за оповестяване на периодите за активност на временно отделени зони във въздушното пространство и на условните маршрути/трасета категория 2, които могат да се използват за планиране и провеждане на полети.

 План-мероприятия в случай на аварийни обстоятелства на летището е план, определящ реда за координация на действията на различни летищни служби и други органи от околните на летището райони, които биха могли да окажат помощ в случай на аварийни обстоятелства на летището или в околността му.

 Площ за кацане. Landing area е чсаст от работната площ на летището предназначена за кацане и излитане на въздухоплавателни средства.

 Площадка за изчакване е определена площадка за временен престой на ВС или за заобикаляне на ВС с цел въвеждане на ред в наземното движение на ВС.

 ПМУ. IMC е съкращение, използвано за обозначаване на приборни метеорологични условия.

 Повреда-произшествие, при което е възможно възстановяването на ВС чрез голям ремонт.

 Повтарящ се полетен план. Repetitive flight plan (RPL) е полетен план за често повтарящи се, серийни, изпълнявани по разписание полети с еднакви основни елементи, представен от оператора, за съхранение и многократна употреба от органа за обслужване на въздушното движение.

 Подреждане за подход. Approach sequence е последователност, при която на две или повече въздухоплавателни средства е разрешено да подхождат за кацане на летището.

 Подход. Approach control office е орган за УВД на контролирани полети при долитане към или отлитане от едно или повече летища.

 Подходящо резервно летище е съответстващо резервно летище, на което съгласно метеорологичните данни и прогнози или комбинация от тях показват, че през предполагаемото време на използване метеорологичните условия ще съответстват или ще са по-благоприятни от експлоатационния минимум на летището, и съобщенията за състоянието на пистите показват, че може да бъде изпълнено безопасно кацане.

 Позивна на ВС. Aircraft call sign е група буквено - цифрови знаци, използвани за разпознаване на въздухоплавателното средство при комуникацията въздух - земя.

 Познат изпращач е изпращач с установена самоличност, който предоставя пратката за транспортиране за своя сметка, представя пълно описание на съдържанието є и декларира, че тя не представлява заплаха за безопасността и сигурността на полета.

 Полезен товар - общото тегло на пътниците, багажа и каргото, вкл. теглото на безплатно превозваните пътници и товари.

 Полет в кръг - визуален етап от инструментален подход за кацане за извеждане на самолета в позиция за кацане на ПИК, която не е подходящо разположена за изпълнение на подход и кацане от права.

 Полет по ОПВП. Special VFR flight. е полет по правилата за визуални полети, разрешен от органите за контрол на въздушното движение за изпълнение в контролирана зона при по-неблагоприятни метеорологични условия от ВМУ.

 Полет по ПВП. VFR flight е полет, изпълняван в съответствие с правилата за визуални полети.

 Полет по ППП. IFR flight е полет, изпълняван в съответствие с правилата за полети по прибори.

 Полет с увеличен обхват. Extended range operation е всеки полет на въздухоплавателно средство с два турбинни двигателя, при който времето на полета с крейсерска скорост (при условия на ISA и безветрие) при един неработещ двигател от точка по маршрута до подходящо резервно летище е по-голямо от праговото време, определено от държавата, регистрирала въздухоплавателното средство.

 Полет с увеличена продължителност е всеки полет на самолет с два газотурбинни двигателя, при който полетното време с крейсерска скорост при един неработещ двигател (в стандартни атмосферни условия и спокоен въздух) от точка на маршрута до съответстващо резервно летище превишава 60 минути.

 Полетен план. Flight plan е специфична информация, предоставяна на органите за обслужване на въздушното движение, отнасяща се за предстоящ полет или част от полет на въздухоплавателно средство.

 Полетен статус. Flight status е обозначение, че даден полет изисква специално осигуряване от органите за обслужване на въздушното движение или че такова не е необходимо.

 Полети за скокове с парашути са полети на ВС, при които определени лица се спускат по въздуха от ВС до земята, използвайки парашути през време на цялото снижение или част от него.

 Полети за спешна медицинска помощ са полети на специално оборудвани ВС с цел бързо транспортиране на болни и пострадали лица за оказване на квалифицирана медицинска помощ. Включват превоз на медицински лица до мястото, където има спешна нужда от тях.

 Полети на общата авиация е всеки полет на ВС, който не е търговски въздушен превоз и не е полет за извършване на специализирани авиационни работи.

 Полетна документация. Flight documentation са написани или отпечатани документи, включително карти и формуляри, съдържащи метеорологична информация за даден полет.

 Полетно - информационно обслужване. Flight information service е обслужване, осъществявано с цел подпомагане и даване на полезна за безопасно и ефективно изпълнение на полетите информация.

 Полетно време за член от екипажа на самолет съвпада с пълното полетно време. За екипажа на вертолети полетното време включва пълното полетно време и какъвто и да е друг период, през който се въртят носещите винтове.

 Полетно заето време за член от екипажа е общото време от момента, когато даденият член от екипажа започва да изпълнява своите задължения непосредствено след периода на почивка и преди изпълнение на полет или серия от полети, до момента, когато той е освободен напълно от служебни задължения след завършване на този полет или серия от полети.

 Полетно записващо устройство е записващ уред, монтиран на борда на ВС в качеството на допълнителен източник на информация, необходима при разследване на авиационно произшествие или инцидент.

 Полетно ниво (Ешелон). Flight level е повърхност на постоянно атмосферно налягане, измервано с барометричен висотомер, отнесена към установената стойност на налягане 1013.2 hPa (хектопаскала) и отделена от други такива повърхности посредством определени интервали от налягане. Барометричният висотомер се калибрира в съответствие със стандартна атмосфера, като при поставяне на:
а) QNH показва абсолютна височина;
б) QFE показва относителна височина над опорната QFE точка;
в) 1013.2 hPa обозначава полетно ниво.
Термините “относителна височина” и “абсолютна височина” означават приборни, а не геометрични относителни и абсолютни височини.

 Полетно-информационно обслужване. Flight information service е обслужване, осъществявано с цел подпомагане и даване на полезна за безопасно и ефективно изпълнение на полетите информация.

 Ползвател на въздушното пространство - физическо или юридическо лице, което има право да извършва дейности, свързани с използване на въздушното пространство.

 Получаващ орган/ръководител полети. Receiving unit/controller е орган за обслужване на въздушното движение/ръководетел полети, към който е изпратено съобщение.

 Поправка е възстановяване на въздухоплавателното средство/компонент до състояние на годност в съответствие с одобрен стандарт.

 Попълнен полетен план. Filed flight plan е план за полета във вида, представен на органа за обслужване на въздушното движение, попълнен от пилота или упълномощено лице, без каквито и да са последващи промени. Когато в този термин се използва думата “съобщение” тя означава съдържанието и формата на данните на попълнения полетен план в този вид, в който те са били предадени.

 Последващо разрешение. Downstream clearance е разрешение, издадено на въздухоплавателно средство от орган за контрол на въздушното движение, който не осъществява контрол на въздухоплавателното средство в настоящия момент.

 Постоянно привлечено лице е юридическо или физическо лице, притежаващо съответна компетентност, с което е сключен договор, по силата на който това лице е поело съответни задължения и отговорности.

 Почти паралелни писти за излитане и кацане. Near - paralel runways е непресичащи се писти за излитане и кацане, като ъгълът на сближаване/раздалечаване на продължението на осовите линии е 15 градуса или по-малък.

 ППП. IFR е съкращение, използвано за обозначаване на правила за полети по прибори.

 Праг на ПИК. Threshold е начало на участъка от пистата за излитане и кацане, който може да бъде използван за кацане.

 Праг. Threshold е началото на част от пистата, определена за кацане.

 Пребазиране - нетърговски полет на ВС, изпълняван за преместване (изпращане) на самолета от едно летище на друго за изпълнение оттам на търговски полет или с друга цел.

 Превишение на летището. Airdrome elevation е надморската височина на най-високата точка на площта за кацане.

 Превишение. Elevation е разстояние по вертикалата между точка или ниво от или върху земната повърхност до средно морско ниво.

 Превоз на товари на външно окачване е превоз на товари по въздуха, свързани по подходящ начин с ВС и намиращи се извън него.

 Преглед е проверка на въздухоплавателно средство/компонент с цел определяне на съответствието му с одобрен стандарт.

 Предаване на Блинд. Blind transmission е предаване от една станция на друга в условия, при които двустранна връзка не може да бъде установена, но се предполага, че търсената станция е в състояние да приеме съобщенията.

 Предаващ орган/ръководител полети. Transferring unit/controller е орган за контрол на въздушното движение/ръководител полети, намиращ се в процес на предаване на отговорността за КВД обслужване на въздухоплавателното средство на следващия орган за контрол на въздушното движение/ръководител полети по маршрута на полета.

 Предварителен доклад е съобщение, предназначено за незабавно разпространение на сведения, получени в началните етапи на разследването на произшествие.

 Предполагаемо време на подход. Expected approach time е време, в което органът за управление на въздушното движение очаква долитащо въздухоплавателно средство, задържано над точката за изчакване, да я напусне, за да завърши подхода си за кацане.

 Предполетен информационен бюлетин - ПИБ. Pre-flight information bulletin - PIB е представяне на текущата НОТАМ информация от оперативна важност, подготвена преди полет.

 Предполетен преглед на самолета - преглед на самолета преди полет с цел да се определи неговата годност за изпълнение на планирания полет, невключващ отстраняването на дефекти.

 Предтактическо управление на въздушното пространство - процес, свързан с ежедневното разпределяне на въздушното пространство между ползвателите по определени критерии с цел гъвкавото му използване.

 Преки споразумения за пренос. Direct transit arrangements са специални споразумения, одобрени от гражданските ведомства, съгласно които трафик, спиращ за малко при преминаването си през Република България, може да остане под наш пряк контрол.

 Препоръка за предотвратяване на сблъскване. Traffic avoidance advice е препоръка за маневриране, дадена от орган за обслужване на въздушното движение с цел оказване на помощ на пилота при предотвратяване на сблъскване.

 Препоръки за безопасност са предложения на разследващия произшествието пълномощен орган, направени на основание информацията, получена при разследването, с цел предотвратяване на авиационни произшествия в бъдеще.

 Препятствие (Obstacle) са всички неподвижни (временни или постоянни) и подвижни обекти или части от тях, които са разположени в зоната, предназначена за движение на ВС по повърхността, или които се възвишават над определена повърхност, предназначена да осигури безопасността на ВС в полет.

 Пресичане на пътеки за рулиране (Taxiway intersection) е кръстосване на две или няколко ПР.

 Преходен слой. Transition layer е въздушно пространство между преходната абсолютна височина и преходното ниво.

 Преходна абсолютна височина. Transition altitude е абсолютна височина, на която или под която положението на въздухоплавателното средство във вертикална плоскост се определя в стойности на абсолютна височина.

 Преходно ниво. Transition level е най-ниското ниво над преходната абсолютна височина, което може да се използва за полет.

 Прецизност. Precision представлява най-малката разлика, която може да се установи с увереност по време на процеса на измерване. За геодезическите измервания прецизността представлява степента на качество на изпълнението на действията по измерването или степента на съвършенство на използваните прибори и методи.

 Приборна въздушна скорост. Indicated airspeed (IAS) са показания на указателя за въздушната скорост, без да се вземат под внимание поправките.

 Приборни метеорологични условия (ПМУ). Instrument meteorological conditions (IMC) са метеорологични условия, изразени в стойности на видимост, разстояние до облаците и таван на облачността, по-ниски от минимумите, установени за ВМУ. Определените минимуми за визуални метеорологични условия се съдържат в Наредба № 2 за правилата за полети. В контролирана зона полет по ПВП може да се изпълнява в приборни метеорологични условия в съответствие с КВД разрешенията.

 Приемащ орган. Accepting unit е следващият орган за контрол на въздушното движение, поемащ контрола над въздухоплавателното средство.

 Приемливи за ГВА лица са лицата от организациите за техническо обслужване и ремонт, изискванията за чиято квалификация, знания и опит са включени в утвърденото от ГВА описание на организацията.

 Приземна видимост. Ground visibility е видимост на летището, докладвана от упълномощен наблюдател.

 Принципи на човешкия фактор. Human factors principles са принципи, прилагани в процеса на аеронавигационното проектиране, сертифициране, обучение, техническо обслужване и експлоатация с цел обезпечаване на безопасно взаимодействие между човека и другите компоненти на системите при правилно отчитане на човешките възможности.

 Причина е действие, бездействие, обстоятелство, условие или тяхното съчетание, които са довели до авиационно произшествие или инцидент.

 Проверка за сигурност са процедурите и средствата, прилагани за откриване на оръжие, взривни вещества или други опасни предмети, които може да бъдат използвани за извършване на акт на незаконна намеса.

 Проверка. Verification е потвърждаване посредством изследване или предоставяне на обективно доказателство, че установени изисквания са били изпълнени. Обективно доказателство е информация, която може да бъде доказана, че е истинна, на базата на факти, получени по пътя на наблюдение, измерване, тест или други средства.

 Прогноза (МТО). Forecast е описание на метеорологичните условия, очаквани в конкретен момент или в период от време в определен район или част от въздушното пространство.

 Прогноза. Forecast е описание на метеорологичните условия, очаквани в конкретен момент или в период от време в определен район или част от въздушното пространство.

 Прогностична карта. Prognostic chart е прогноза за определен метеорологичен елемент (елементи), валидна за определен момент или период от време, и за определено ниво или част от въздушното пространство, представена графично върху карта.

 Програма за сигурност е документ или сборник от документи, съдържащ процедури и механизми, предназначени за постигане сигурността на гражданското въздухоплаване.

 Производна величина е величина, определена като функция на основните величини от система величини.

 Производна версия (вариант) е авиационен газотурбинен двигател от същия тип както оригинално сертифицирания двигател, в който са запазени основните конструктивни особености на вътрешния контур и на горивната камера на оригиналния модел и за който другите параметри по оценка на ГВА не са променени.

 Производна единица е единица на производна величина в дадена система величини.

 Произшествие с опасен товар - събитие, възникнало при превоз на опасен товар, довело до смърт или сериозни телесни повреди на хора или повреди на имущество.

 Проследяване. Traceability е способност да се проследи историята, използването и местонахождението на обект с помощта на регистрирани обозначения.

 Профил. Profile е ортогоналната проекция на траекторията на полета или нейна част във вертикална плоскост, съдържаща номиналната пътна линия.

 Процедура за изчакване. Holding procedure е предварително определен маньовър, позволяващ на въздухоплавателното средство да остане в пределите на определено въздушно пространство в очакване на следващо разрешение.

 Процедура за минаване на втори кръг (Втори кръг). Missed approach procedure е процедура, която се изпълнява, ако не може да се изпълни кацане.

 Процедура за подход по прибори. Instrument approach procedure е серия от предварително определени маньоври, изпълнени по прибори съгласно изискванията за предпазване от препятствия, започваща от точката за начален подход или от началото на схемата за долитане и завършваща в точка, от която може да се извърши кацане, или ако такова не се извърши, в точка, където минималната безопасна височина е определена съгласно критериите, прилагани за зоните за изчакване или полет по въздушните трасета и маршрути.

 Психоактивни вещества. Psychoactive substances са алкохол, опиати, канабис и производните му, седативи и приспивателни, кокаин, други психостимулатори, халюциногени и летливи разтворители освен кофеин и тютюн.

 Пункт за събиране на докладите за обслужване на въздушното движение. Air traffic services reporting office (ARO) е орган, създаден с цел получаване на представените преди излитане полетни планове и доклади, свързани с обслужването на въздушното движение. Пунктът за събиране на докладите за обслужване на въздушното движение може да бъде създаден като отделен орган или в комбинация със съществуващ орган, като орган за контрол на въздушното движение или орган за аеронавигационно информационно обслужване.

 Пълномащабни учения в случай на аварийни обстоятелства е разгръщане и използване на всички ресурси, които ще бъдат налични и ще бъдат задействани при реални аварийни обстоятелства.

 Първичен обзорен радар. Primary surveillance radar (PSR) е радарна система за наблюдение, използваща отразени радиосигнали.

 Първичен радар. Primary radar е радарна система, използваща отразени радиосигнали.

 Път за рулиране за бързо излизане. Rapid exit taxiway е път за рулиране, свързан с пистата за излитане и кацане под остър ъгъл, предназначен за освобождаване на пистата за излитане и кацане с по-високи скорости, отколкото са възможни при другите изходни пътища за рулиране, вследствие на което се намалява времето за заемане на пистата за излитане и кацане.

 Пътека за рулиране (ПР). (Taxiway) е определен път на сухопътното летище, предназначен за рулиране на ВС и служещ за връзка между отделните части на летището, в т.ч.:
a) пътя за рулиране на ВС на местостоянката (Aircraft stand taxilane), която е част от перона, обозначена като ПР и предназначена да осигури подход единствено към МС на ВС;
б) перонна ПР (Apron taxiway), която е част от системата от ПР, разположена на перона, предназначена за осигуряване на маршрута на рулиране през перона;в) скоростна извеждаща пътека за рулиране (Rapid exit taxiway), която е ПР, свързана с ПИК под остър ъгъл, позволяваща извършване на кацане на самолетите и излизане от ПИК с голяма скорост в сравнение със скоростите, достигани на други извеждащи ПР, и свеждащи до минимум времето за заемане на ПИК.

 Пътека за рулиране (ПР) по въздуха е установена траектория върху повърхността, предназначена за рулиране на вертолети по въздуха.

 Пътека за рулиране на въздухоплавателно средство към стоянка. Aircraft stand taxilane е част от перона, обозначена като път за рулиране и предназначена за осигуряване само на достъпа на въздухоплавателни средства до стоянките.

 Пътна линия. Track е проекцията на траекторията на полета на въздухоплавателно средство на земната повърхност, направлението на която във всяка нейна точка обикновено се изразява в градуси спрямо северното направление на истинския, магнитния или условния меридиан.

 Пътна точка. Fly-by е пътна точка, която изисква разчет на ъгъла на завоя, който да позволи влизането в следващия участък от трасето или процедурата.

 Пътна точка. Flyover е пътна точка, в която започва завой с цел влизане в следващия участък от трасето или процедурата.

 Пътна точка. Way - point е конкретно географско място, използвано за определяне на трасето за зонална навигация или траекторията на полета на въздухоплавателното средство, прилагащо зонална навигация.

 Пътни такси са разходно ориентирани такси, определени в съответствие с изискванията на Конвенцията за международно гражданско въздухоплаване и на Международната конвенция на Евроконтрол за сътрудничество за безопасност на въздухоплаването от 13 декември 1960 г., изменена с протокол от 12 февруари 1981 г., които покриват разходите за експлоатация на аеронавигационните съоръжения за въздушна навигация и кацане и разходите за аеронавигационно обслужване на въздухоплавателните средства при полетите във въздушното пространство на Република България.

 Пътнически терминал е сграда или комплекс от сгради, функционално разпределена и оборудвана за приемане и изпращане на пътници, багажи и поща.