Терминологичен речник Р-Я и др.
Вие се намирате тук: Начална страница > Информационен справочник > Авиационни терминологични речници > Терминологичен речник Р-Я и др.

 Работна площ. Movement area е част от летището, предназначена за излитане, кацане и рулиране на въздухоплавателни средства, състояща се от маневрената площ и перона (пероните).

 Работоспособен отказ на системата за автоматично управление - отказ на системата за автоматично управление, при възникването на който под височината за вземане на решение подходът, изравняването и кацането могат да бъдат завършени автоматично.

 Радар. Radar е устройство за радиооткриване, което осигурява информация за разстоянието, азимута и/или превишението на обекта.

 Радарен контакт. Radar contact е ситуацията, която съществува, когато радарното местоположение на определено въздухоплавателно средство се наблюдава и е опознато на радарния екран.

 Радарен контрол. Radar control е термин, използван за обозначаване, че информация получавана от радар, се използва непосредствено за обслужване по контрол на въздушното движение.

 Радарен орган. Radar unit е подразделение на органа за обслужване на въздушното движение, използващо радарно оборудване за осигуряване на един или няколко вида обслужване.

 Радарен подход. Radar approach е подход, при който финалната фаза на подход се изпълнява по командите на радарния ръководител на полети.

 Радарен ръководител на полети (РРП). Radar controller е ръководител на полети, имащ квалификационна отметка за радарен оператор, съответстваща на възложените му задължения.

 Радарен символ за местоположението на ВС. Radar position symbol (RPS) е визуално изображение в символична форма на радарния екран на местоположението на въздухоплавателното средство, получено след автоматична обработка на данните за местоположение, предоставяни от първичен и/или вторичен обзорен радар.

 Радарен. екран. Radar display е електронно изобразяване на радарна информация, показваща местоположението и движението на въздухоплавателното средство.

 Радарна карта. Radar map е информация наложена на радарния екран за осигуряване на постоянното изобразяване на избрани елементи.

 Радарни смущения. Radar clutter е изобразяване на нежелани сигнали на радарния екран.

 Радарно векториране. Radar vectoring е осигуряване на навигационно ръководство на въздухоплавателното средство посредством указване на определени курсове, основано на използване на данните от радара.

 Радарно изображение на местоположението на ВС. Radar position indication (RPI) е визуално изображение в несимволична и/или символична форма на радарния екран на местоположението на въздухоплавателното средство, получено с помоща на първичен и/или вторичен обзорен радар.

 Радарно местоположение на пътната линия на ВС. Radar track position е компютърно екстраполирано местоположение на въздухоплавателното средство, основано на радарната информация и използвано за целите на съпровождане.

 Радарно наблюдение. Radar monitoring е използване на радара за целите на осигуряване на въздухоплавателните средства с информация и съобщения относно значителни отклонения от номиналната траектория на полета, включително отклонение от условията на предварително издадените разрешения от ръководителя на полети.

 Радарно обслужване. Radar service е термин, използван за обозначаване на обслужване, осигурявано непосредствено с помощта на радар.

 Радарно опознаване. Radar identification е ситуация, съществуваща, когато радарното местоположение на конкретно въздухоплавателно средство се наблюдава на радарния екран и е еднозначно опознато от ръководителя на полети.

 Радарно сепариране. Radar separation е сепариране на въздухоплавателните средства, прилагано когато информацията за местоположението им се получава от радарни източници.

 Радиопредаване VOLMET. VOLMET broadcast е редовно радиопредаване, съдържащо според нуждите, текущи летищни сведения за времето, летищни прогнози и съобщения SIGMET за въздухоплавателни средства по време на полет.

 Радиопредаване. Broadcast е предаване на информация, имаща отношение към аеронавигацията, която не е адресирана към конкретна станция или станции.

 Радиотелефония. Radiotelephony е вид радиокомуникация, предназначена основно за обмен на информация в речева форма.

 Разглеждане на забележителности от въздуха или забавление са полети с посочената цел, започващи и завършващи от един и същи пункт.

 Разделни паралелни операции. Segregated parallel operations е едновременно използване на успоредни или почти успоредни оборудвани писти за излитане и кацане, при което едната от пистите за излитане и кацане се използва изключително за кацане, а другата писта за излитане и кацане се използва изключително за излитане.

 Размекнат сняг, киша. Slush е пропит с вода сняг, който при удар след стъпване се разплисква в разни страни и има относително тегло от 0,5 до 0,8 kg/m3.

 Размерност на величина е израз, който представя величина от дадена система величини като произведение на степени на множители, представляващи основни величини на системата.

 Разпечатваща комуникация. Printed communication е комуникация, осигуряваща автоматично непрекъснато отпечатване (запис) на всеки терминал на дадена верига на всички съобщения, преминаващи през тази верига.

 Разполагаема дистанция за излитане - дължината на разполагаемата дистанция за разбег плюс дължината на чистата от препятствия зона, ако е превидена такава.

 Разполагаема дистанция за кацане - дължината на ПИК, декларирана като използваема от съответния пълномощен орган и подходяща за пробег на самолета при кацане.

 Разполагаема дистанция за прекратено излитане - дължината на разполагаемата дистанция за разбег плюс дължината на крайната полоса за безопасност, ако е декларирана такава от съответния пълномощен орган и е годна за използване от самолета, отчитайки неговата маса при конкретните условия.

 Разполагаема дистанция за разбег - дължината на ПИК, декларирана като използваема от съответния пълномощен орган и подходяща за разбег на самолета.

 Разпределение. Allocation, allocate е разпределение на честотите, вторичните кодове и т.н. по държави, органи или служби. Разпределение на 24 битовите адреси на въздухоплавателни средства по държави или пълномощни органи за регистрация на общите знаци.

 Разрешаваща способност. Resolution е броят от единици или цифри, определящ порядъка, до който се представят и използват измерените или изчислени стойности.

 Разрешение по управление на въздушното движение (УВД разрешение). Air traffic control clearance е дадено на въздухоплавателно средство разрешение да действа съгласно условия, определени от орган за управление на въздушното движение. За удобство терминът УВД разрешение се заменя с термина разрешение, когато се използва в съответния контекст. Терминът разрешение може да се употребява с обозначаване на етапите от полета, към които се отнася - за рулиране, за излитане, за отлитане, за полет по маршрут, за подход или за кацане.

 Разследване е процес, провеждан с цел предотвратяване на авиационни произшествия, включващ събиране и анализ на информация, подготовка на заключения, вкл. установяване на причините, и изработване на препоръки за осигуряване на безопасност.

 Разчетна за типа самолет дължина на летателната писта (Airplane reference field length) е минималната дължина на летателната писта, необходима за излитане при максимална сертифицирана излетна маса на морското равнище, при стандартни атмосферни условия, безветрие и нулев наклон на ПИК, посочена в съответното ръководство за летателна експлоатация на самолета, предписана от пълномощния орган по сертификация или в аналогичен документ, получен от производителя на самолета.

 Разчетна мощност/тяга е максималната разполагаема мощност/тяга, необходима за излитане в нормални работни условия при статични условия на морско равнище според МСА, без използване на впръскване на вода в двигателя, утвърдена от сертифициращия орган. Тягата се изразява (измерва) в килонютони (kN).

 Разчетно време за начало на движение. Estimated off - block time е разчетно време за началото на движение на въздухоплавателно средство, свързано с изпълнение на отлитане.

 Разчетно време на долитане. Estimated time of arrival е общ термин, означаващ:
а) за полети по правилата за полети по прибори - разчетното време на долитане на въздухоплавателно средство над точка, определена с използване на навигационни средства, от която започва процедурата за кацане по прибори, или при отсъствие на навигационни средства, свързани с това летище - времето за долитане на въздухоплавателното средство над летището;
б) за полети по правилата за визуални полети - разчетното време за долитане на въздухоплавателното средство над летището.

 Разчетно изтекло време. Estimated elapsed time е изчислено време, необходимо за придвижване от една основна точка до друга.

 Район за полетна информация (РПИ). Flight information region е въздушно пространство с определени размери, в границите на което се осигурява полетно-информационно обслужване и аварийно-оповестително обслужване.

 Районен контролен център (РКЦ). Area control centre е орган за осигуряване на КВД обслужване на контролираните полети в контролираните райони под негова юрисдикция.

 Регионален център за зонални прогнози (РЦЗП). Regional area forecast centre (RAFC) е метеорологичен център, определен да изготвя и предоставя зонални прогнози за полетите, излитащи от летищата в тяхната зона на обслужване, и да осигурява grid-данни в цифрова форма с покритие до глобален мащаб.

 Регионално(и) аеронавигационно(и) споразумение(я) (РАНС). Regional air navigation agreement е израз, който се отнася обикновено до споразумение, утвърдено от съвета на ИКАО, по предложение на регионално съвещание по въздушна навигация.

 Регистрационно-опознавателен знак е комбинацията от буквени или цифрово-буквени символи, която е уникална за всяко въздухоплавателно средство на страна-членка на ИКАО..

 Регулация и контрол на аеронавигационната информация. AIRAC - Aeronautical Information Regulation And Control е акроним, обозначаващ система от общи дати на влизане в сила, чието предназначение е своевременното оповестяване на обстоятелства, които предизвикват необходимост от съществени промени в оперативната работа.

 Регулиран агент е агент, товароизпращач или всяко друго лице, което работи съвместно с авиационния оператор и осигурява проверка за сигурност, която е приета или се изисква от пълномощния орган по отношение на товарните, куриерските и пощенските пратки.

 Режим. Mode (SSR) е условен индикатор, отнасящ се към специфични функции на запитващите сигнали, предавани от запитващите устройства на вторичните радари. Съществуват четири режима A, C, S и смесен режим.

 Резервно летище на летището за излитане - летище, на което самолетът може да кацне при необходимост в кратък период от време след излитането, когато е невъзможно да използва за това летището за излитане.

 Резервно летище на летището за местоназначение - летище, към което самолетът може да продължи полета, когато не е препоръчително или е невъзможно да продължи полета към летището на местоназначение.

 Резервно летище по маршрута - летище, на което самолетът може да кацне в случай на възникване на особен случай или аварийна ситуация при полет по маршрут.

 Реклама от въздуха са полети за изписване на знаци в небето, изпълнение на фигури от ВС, теглене на плакати и флагове, хвърляне на листовки и други публични представления във въздуха.

 Ремонт е възстановяване на въздухоплавателно средство/ компонент чрез преглед и замяна в съответствие с одобрен стандарт с цел да се продължи експлоатационният му ресурс.

 Речево автоматично летищно информационно обслужване (Речеви - ATIS). Voice - automatic terminal information service (Voice - ATIS) е предоставяне на АТIS във вид на непрекъснати и повтарящи се речеви радиопредавания.

 Рулиране по въздуха. Air - taxing е движение на хеликоптер или друго вертикално излитащо и кацащо въздухоплавателно средство над повърхността на летището обикновено при наличие на земен ефект с пътна скорост, по-малка от 37 км/ч (20 kt). Височината може да варира, като някои хеликоптери може да изискват рулиране по въздуха на относителна височина, по-голяма от 8 м (25 ft) за намаляване на турболенцията, предизвикана от земния ефект, или за осигуряване на достатъчна височина при превоз на окачени товари.

 Рулиране. Taxiing е движение на въздухоплавателно средство на собствена тяга по повърхността на летището, освен излитане и кацане.

 Ръководител е лице, което носи цялата отговорност за това, че техническото обслужване, изисквано от оператора на въздухоплавателното средство, може да бъде финансирано и извършвано съгласно стандартите, изисквани от ГВА. Ръководителят може да делегира отговорностите писмено на друго лице от организацията, което се смята ръководител за целта на наредбата.

 Ръководител на мястото на произшествието е лице, назначено да ръководи цялата аварийно-спасителна операция.

 Ръководител полети (РП). Controller е лице с определена квалификация, което има свидетелство за правоспособност и е упълномощено да осъществява обслужване на въздушното движение.

 Ръководство на оператора (OM) - наръчник, съдържащ процедури, инструкции и ръководни практики за експлоатационния персонал при изпълнение на служебните му задължения. Ръководството по експлоатация съвместява РПП и други ръководни документи.

 Самолет. Aeroplane е задвижвано от силова установка, по-тежко от въздуха въздухоплавателно средство, получаващо подемната си сила в полет главно от аеродинамичната реакция върху повърхности, оставащи неподвижни при определени условия на полета.

 Самообслужване в летище за обществено ползване е положение, при което авиационен оператор си осигурява дейностите (или част от тях) от обхвата на приложение № 8 сам или чрез нает от него оператор на летищна дейност за нуждите на авиационния оператор, без да е допустимо предоставяне на услуги на трети страни от наетия оператор

 Сближение на ВС. Aircraft proximity е ситуация, при която по мнението на пилота или персонала от органа за обслужване на въздушното движение разстоянието между въздухоплавателните средства, местоположението и скоростта им едно спрямо друго са били такива, че безопасността на засегнатите въздухоплавателните средства може да бъде застрашена. Сближението на въздухоплавателните средства се класифицира, както следва:
а) Риск от сблъскване. Risk of collision е степен на риска, при която в резултат на сближаване на въздухоплавателните средства е възникнала сериозна опасност от сблъскване;
б) Безопасността не е осигурена. Safety not assured е степен на риска, при която в резултат на сближаване на въздухоплавателните средства безопасността им е застрашена;
в) Отсъства риск от сблъскване. No risk of collision е степен на риска, при която в резултат на сближаване на въздухоплавателните средства няма риск от сблъскване;
г) Рискът не е определен. Risk not determined е ситуация, при която отсъства достатъчно пълна информация или няма достатъчно убедителни данни, или наличните такива си противоречат едни на други, което не позволява да се определи степента на риска.

 Сбор на аеронавигационна информация. Assemble е процес на събиране на аеронавигационна информация от множество източници в база данни и създаване на основа за последваща обработка. Тази фаза включва проверка на данните и отстраняване на откритите грешки и недостатъци.

 Сборник за аеронавигационна информация. Aeronautical Information Publication (AIP) е публикация, издавана или одобрявана от държавата, съдържаща дългосрочна аеронавигационна информация, имаща важно значение за въздушната навигация.

 Светлина с постоянно излъчване (Fixed light) е светлина, притежаваща постоянна интензивност на излъчване при наблюдение от неподвижна точка.

 Светлинна защита на ПИК е светосигнална система, предназначена за предупреждаване на пилотите или водачите на транспортни средства за възможност от излизане извън действащата ПИК.

 Световен център за зонални прогнози (СЦЗП). World area forecast centre (WAFC) е метеорологичен център, определен да подготвя и предоставя височинни прогнози в цифров вид и в глобален мащаб за регионалните центрове за зонални прогнози.

 Световна система за зонални прогнози (ССЗП). World area forecast system (WAFS) е глобална система, чрез която световните и регионални центрове за зонални прогнози осигуряват аеронавигационни метеорологични прогнози по маршрут в унифицирани стандартни формати.

 Свидетелство за авиационен оператор е документ, който потвърждава, че операторът притежава професионалните способности и организация за осигуряване на безопасна работа на въздухоплавателните средства за авиационните дейности, конкретизирани в свидетелството.

 Свързани със ССУ бордни системи са бордни системи, използващи електроенергия и сгъстен въздух, подавани от ВСУ по време на работа на земята.

 Сепариране без използване на радар/Нерадарно сепариране. Non - radar separation е сепариране без използване на радарна информация, при което данните за местоположението на въздухоплавателното средство се получават от други източници.

 Сепариране. Separation е общ термин, който означава установяване на определени интервали между въздухоплавателни средства, нива или пътни линии.

 Сериозен инцидент е инцидент, при който обстоятелствата показват, че едва не е настъпило произшествие. Разликата между произшествие и сериозен инцидент е само в последствията (резултата).

 Сериозна телесна повреда е телесна повреда, която:
а) изисква хоспитализация за повече от 48 часа в течение на 7 дни от получаването є;
б) е довела до счупване на кости ( с изключение на прости счупвания на пръсти на ръцете и краката или на носа);
в) е свързана с разкъсвания на тъкани, предизвикващи силно кръвотечение, повреди на нерви, мускули или сухожилия;
г) е свързана с нараняване на който и да е вътрешен орган;
д) е свързана с изгаряния втора или трета степен или каквото и да е изгаряне на повече от 5 % от повърхността на тялото;
е) е свързана с потвърден факт на въздействие на вредни (инфекциозни) вещества или на поразяваща радиация.

 Сериозни дефекти са пукнатини, пластични деформации, изгаряния или дълбока корозия по силовите елементи от конструкцията, двигателите и въздушните винтове, открити по време на техническо обслужване или проверки на ВС, а също така откази на аварийни системи, открити при техническо обслужване.

 Сигнална площадка. Signal area е площадка на летището, използвана за разполагане на земна сигнализация.

 Сигурност е елемент на безопасността, който характеризира състоянието на защитеност на гражданската авиация от актове на незаконна намеса.

 Система величини е съвкупност на величини в общия смисъл, между които съществуват определени връзки.

 Система единици е съвкупност на основни единици и производни единици, определени в съответствие с дадени правила за дадена система величини.

 Система за автоматично управление - система, включваща система за автоматично кацане.

 Система за качество. Quality system представлява организационна структура, процедури, процеси и ресурси за установяване на управление на качеството.

 Склонение на станция. Station declination е отклонение на нулевия радиал на VOR от истинския север, определен по време на калибрирането на VOR станцията.

 Служба е общ термин за означаване на административна или организационна структура (отдел, дирекция и др.) или лице, отговорна за съответната дейност.

 Служба за контрол на подхода (СКП). Approach control office е орган за КВД обслужване на контролирани полети при долитане към или отлитане от едно или повече летища.

 Служба за международни NOTAM-u. International NOTAM office е посочена от ГД ГВА служба за международен обмен на NOTAM съобщения.

 Служба за следене на вулканичната дейност по международните авиотрасета. International airways volcano watch (IAVW) са международни споразумения за следене и предоставяне на предупреждения към въздухоплавателните средства за вулканична пепел в атмосферата.

 Служба, отговорна за дейностите по перона (Apron management service) е обслужване и координиране на дейностите и движението на самолетите и транспортните средства по перона.

 СНОУТАМ. SNOWTAM е специална серия НОТАМ, с който се съобщава за наличието или отстраняването на опасни условия поради сняг, лед, киша или локви вода, образувани от сняг, киша и лед върху работната площ на летището, като се използва специфичен формат.

 Сняг (на земята). Snow (on the ground) е:
а) Сух сняг. Dry snow е сняг, който намирайки се в неутъпкано състояние, може да бъде раздухан от вятъра или след стискане с ръка се разпада; относително тегло - до 0.35;
б) Мокър сняг. Wet snow е сняг, който след стискане с ръка не се разпада и образува или има тенденция към образуването на снежна топка; относително тегло от 0.35 (включително) до 0.5;
в) Утъпкан сняг. Compacted snow е сняг, пресован в твърда маса, неподдаваща се на по-нататъшно уплътняване, който след отлепянето му от земята не се разпада, а се чупи на големи късове; относително тегло - 0.5 (включително) и по-високо.

 Сортиране е сортиране и класификация на пострадалите с цел определяне реда за оказване на помощ и транспортиране.

 Специализирани авиационни работи са полети на ВС, при които то се използва за предоставяне на специализирано обслужване от въздуха на такива области като селско стопанство, строителство, фотография, наблюдение, надзор, патрулиране, търсене и спасяване на търпящи бедствие, реклама от въздуха и др.

 Специализирани учения в случай на аварийни обстоятелства са учения, когато един или няколко специализирани органи обработват в пълен обем действията или тренират по своята специалност.

 Специални строителни или монтажни операции от въздуха са полети на ВС за извършване на специфични операции от въздуха, като монтаж на високи конструкции, полагане на проводници на електрическата или друга мрежа и др.

 Списък на допустимите откази (MEL) - списък, разработен за експлоатация на самолетите при определени условия с определено неизправно оборудване, изготвен от авиационния оператор в съответствие със/или по-ограничителен от базовия списък на допустимите откази, разработен за типа самолет.

 Списък на контролните проверки при приемане - документ, използван, за да подпомогне проверката на опасни товари и съпровождащите ги документи при приемане, за да се определи съответствието им с приложимите изисквания.

 Спомагателна силова установка (ССУ) е автономно бордно устройство, осигуряващо подаването на електроенергия и сгъстен въздух към бордните системи по време на работа на земята.

 Спортни и учебни въздухоплавателни средства са въздухоплавателни средства, предназначени за спортни или учебни цели.

 Спортни полети са полети, при които се демонстрират и оценяват умения за пилотиране без ограничения на пространственото положение на ВС на състезателен принцип или тренировки за такива демонстрации, изпълнявани от специално утвърдени за целта ВС. Включват свободните (без връзка с друго ВС или земята) полети с безмоторни ВС.

 Стандарт е всяко изискване към физически характеристики, конфигурация, материал, състояние, персонал или процедури, еднообразното прилагане на което се признава за необходимо за осигуряване на безопасността или редовността на въздухоплаването.

 Стандартен завой. Procedure turn е маньовър, при който първоначално се изпълнява завой с отдалечаване от обозначен курс и последващ завой в обратно направление за заемане на курс, обратен на обозначения. Стандартните завои са леви и десни в зависимост от посоката на първоначалния завой и могат да бъдат изпълнявани в хоризонтален полет или в снижение в зависимост от конкретната процедура.

 Стандартна изобарна повърхност. Standard isobaric surface е изобарна повърхност, използвана в световен мащаб за представяне и анализиране на атмосферните условия.

 Степен на двуконтурност е отношението на разхода на въздух в теглово изражение в каналите на втория контур на газотурбинен двигател към разхода на въздух в теглово изражение в горивните камери при максималната тяга на двигателя на стенд при условията на Международната стандартна атмосфера на морско равнище.

 Стерилна зона е зоната между всеки пункт, в който се извършва проверка за сигурност, и борда на въздухоплавателното средство, достъпът до която се контролира.

 Стойност (на величина) е големина на дадена величина, обикновено изразявана като произведение на единицата на величината и число.

 Стойност D. D - value е стойност (положителна или отрицателна), с която абсолютната височина (Z) от изобарическата повърхност се различава от абсолютната височина (Zp) на същата изобарическа повърхност в условията на стандартната атмосфера на ИКАО (т.е. Стойност D = Z - Zp ).

 Странична ивица за безопасност е участък, прилежащ към края на изкуствената настилка и подготвен така, че да осигурява прехода от настилката към околния терен.

 Страничната съставляваща на вятъра означава съставляваща на приземния вятър, ориентирана под прав ъгъл към осовата линия на ПИК.

 Стратегическо управление на въздушното пространство - процес, свързан с определяне на временно отделените зони във въздушното пространство, критериите за ежедневното им разпределение между ползвателите, правилата за договаряне и процедурите за координация при съвместно използване на въздушното пространство.

 Сух лизинг е договор, по силата на който лизингодателят (авиационен оператор или лице) предоставя за ползване на лизинг ВС без екипаж на друг авиационен оператор (лизингополучател) и ВС се експлоатира под условията на свидетелството за авиационен оператор или друг равностоен документ на лизингополучателя, под неговия търговски контрол и в съответствие с неговите търговски права.

 Суха експлоатационна маса - общата маса на самолета за специфичен тип експлоатация, изключваща използваемото гориво и полезния товар и включваща следните елементи:
- маса на екипажа и неговия багаж;
- маса на кетеринга и преносимото пътническо оборудване;
- маса на преносимите контейнери с вода и химикали;
- маса на преносимото техническо оборудване, невключено в масата на празния самолет според РЛЕ.

 Суха ПИК - суха е, когато не е мокра или замърсена. Когато се използва грунтова специално подготвена ПИК, се приема спирачен ефект за суха ПИК, дори когато има влага.

 Схема за рулиране. Aerodrome taxi circuit е установен маршрут за движение на всички ВС по маневрената площ при определени параметри на вятъра.

 Съветник е лице, назначено по силата на притежаване на съответна квалификация да оказва помощ на упълномощения представител.

 Съобщения от борда на ВС. Air-report са съобщения от борда на въздухоплавателното средство по време на полет, които са съставени в съответствие с изискванията за съобщаване на информация за местоположението, протичането на полета и/или метеорологичната обстановка.

 Съоръжение за излитане и кацане е общ термин за означаване на пистата, пътеките за рулиране, перона, както и аеронавигационните средства на летище.

 Съответен орган за обслужване на въздушното движение. Appropriate ATS authority е съответен орган, назначен от държавата, отговарящ за обслужването на въздушното движение в рамките на определено въздушно пространство.

 Съответно транспортно название - название, използвано за описание на конкретно изделие или субстанция в транспортните документи, етикети и маркировки на пакетите.

 Съответстващо резервно летище е летище, на което е осигурено изпълнение на изискванията към характеристиките на самолета при кацане, което ще бъде отворено тогава, когато се очаква неговото използване, и на което има необходимите средства и обслужване: обслужване на въздушното движение, светлинно оборудване, средства за връзка, метеорологично обслужване, навигационни средства, аварийно-спасително обслужване и противопожарна охрана, и поне една подходяща процедура за подход по прибори.

 Таван на облачността. Ceiling е относителната височина (над повърхността на сушата или водата) на долната граница на най-ниския облачен слой, намиращ се по-ниско от 6000 m (20000 ft) и закриващ повече от половината небе.

 Тактическо управление на въздушното пространство - процес, свързан с активирането и деактивирането на временно отделени зони и условни маршрути/трасета в съответствие с плана за използване на въздушното пространство.

 Текущ полетен план. Current flight plan е полетен план, включващ възможните промени, предизвикани от последващи разрешения. Когато този термин се допълва от думата съобщение, то обозначава, че съдържанието и формата на данните от текущия полетен план се изпращат от един орган на друг.

 Технически инструкции - последното валидно издание на Техническите инструкции за безопасен превоз на опасни товари по въздуха (ICAO, док. 9284-AN/905).

 Техническо обслужване е ремонт, поправка, преглед, замяна, модификация или отстраняване на дефект на въздухоплавателно средство/компонент.

 Тип необходими навигационни характеристики. RNP type е гранична стойност, изразена като разстояние в морски мили, измерено от набелязаното местоположение, в рамките на която въздухоплавателното средство трябва да се намира в течение на минимум 95% от общото полетно време. RNP 4 определя навигационна точност от плюс или минус 7,4 км (4 NM), която ВС трябва да подържа в 95 % от общото полетното време.

 Товарен контейнер за радиоактивни материали - оборудване за превоз на радиоактивни материали, специално изработено, за да осигури безопасен транспорт на такива материали за един или няколко вида транспорт.

 Точен подход и кацане - инструментален подход, който се изпълнява с точно ръководене по азимут и глисада, с минимум, съответстващ на следните категории на експлоатация:• категория за експлоатация I (CAT I) - точен заход и кацане по инструменти при височина на вземане на решение не по-малка от 60 m (200 ft) и с едно от двете - видимост не по-малка от 800 m или RVR не по-малка от 550 m;
• категория за експлоатация II (CAT II) - точен подход за кацане с височина за вземане на решение, по-ниска от 60 m (200 ft), но не по-ниска от 30,5 m (100 ft) и далечина на видимост на ПИК (RVR) не по-малка от 350 m;
 • категория за експлоатация III A (CAT III A) - точен подход за кацане с височина за вземане на решение, по-ниска от 30 m (100 ft), или без височина за вземане на решение и далечина на видимост на ПИК (RVR) не по-малка от 200 m;
 • категория за експлоатация III B (CAT III B) - точен подход за кацане с височина за вземане на решение, по-ниска от 15 m (50 ft), или без височина за вземане на решение и далечина на видимост на ПИК (RVR), по-малка от 200 m, но не по-малка от 50 m;
 • категория за експлоатация III C (CAT III C) - точен подход за кацане без ограничения за височина за вземане на решение и видимост на ПИК.

 Точен подход. Precision approach е инструментален подход, при който се използва електронно средство за формиране на глисадата, например ILS.

 Точка за доклад. Reporting point е определено географско място, относно което може да бъде докладвано местоположението на въздухоплавателно средство.

 Точка за изчакване. Holding point е определено място, разпознавано с помощта на визуални или други средства, в околността на което местоположението на въздухоплавателно средство в полет се поддържа в съответствие с разрешенията, давани от РП.

 Точка за предаване на контрола. Transfer of control point е определена точка, намираща се по маршрута на полета на въздухоплавателно средство, на която отговорността за осигуряване на КВД обслужване на въздухоплавателното средство се предава от един контролен орган или позиция на следващия орган (позиция).

 Точка за преминаване. Change-over point е точка, над която въздухоплавателно средство, следващо по дадена отсечка от трасе за ОВД, определено с помощта на високочестотни всенасочени радиопредаватели (VORs), се очаква да прехвърли основната си навигационна ориентация от средството зад него към средството пред него. Точки за преминаване се установяват за осигуряване на оптимален баланс на силата и качеството на сигналите, получавани от различните средства на всички използвани нива и за гарантиране на единен източник на азимутална информация за всички въздухоплавателни средства, летящи по една и съща част на отсечката от трасето за ОВД.

 Точка на опиране. Touchdown е точка, където номиналната глисада допира пистата за излитане и кацане. Терминът Точка на опиране означава точка за начало на измерване, а не точката, в която въздухоплавателното средство фактически докосва пистата за излитане и кацане.

 Точност. Accuracy е степента на съответствие между разчетната или измерената стойност и истинската стойност. При определяне на местоположение точността обикновено се изразява в стойности на разстояние от определена позиция, в рамките на което с определена вероятност се намира истинската позиция на въздухоплавателното средство.

 Транслитерация е процес на пресъздаване (трансформиране) на букви или срички от един език в писмени знаци на друг език.

 Транспондер. Transponder е приемник/предавател, изпращащ отговор на определен запитващ сигнал, като запитването и отговорът се осъществяват на различни честоти.

 Трасе за зонална навигация (RNAV трасе). Area navigation route е маршрут, определен за въздухоплавателни средства, които могат да прилагат зонална навигация.

 Трасе за обслужване на въздушното движение (ОВД). ATS route е определен маршрут, предназначен за направляване на потока въздушно движение с цел осигуряване обслужването на въздушното движение. Терминът трасе за ОВД се използва за обозначаване в съответните случаи на въздушно трасе, консултативно трасе, контролирано трасе или неконтролирано трасе, схема за долитане или схема за отлитане и т.н. Трасето за ОВД се определя от съответните технически параметри, включващи индекс за обозначаване, пътна линия към/от основни точки (пътни точки), разстояние между основните точки, изисквания за доклад и определената от ГД РВД минимална безопасна абсолютна височина.

 Тревога (Състояние на тревога). Alert phase е ситуация, при която съществуват опасения за безопасността на въздухоплавателно средство и намиращите се на борда лица.

 Тренажор е всяко от следните устройства, с което на земята се имитират условия на полет или се симулира въздушна обстановка за управление на движение:
а) тренажор, имитиращ условията на полета - който осигурява точно възпроизвеждане на кабината на екипажа на конкретен тип ВС и позволява реалистично имитиране на функциите за управление на механичните, електрически, електронни и други системи на ВС, нормалната работна среда на членовете на летателния екипаж и работните и полетни характеристики на този тип ВС;
б) тренажор за отработване на техниката на пилотиране - който осигурява реалистично възпроизвеждане на обстановката в кабината на екипажа и имитира показанията на приборите, прости функции за управление на механични, електрически, електронни и други системи на ВС и работните и полетни характеристики на ВС от конкретен клас;
в) тренажор за основна подготовка за летене по прибори - който е оборудван със съответните прибори и имитира обстановката в кабината на екипажа във ВС по време на полет в условия на полет по прибори;
г) тренажор за обслужване на въздушното движение - който представлява система от електронни и радиотехнически средства, с помощта на които се симулира въздушна обстановка, аналогична с тази, която се изобразява на радарните дисплеи в залите за обслужване на въздушното движение, и се осигурява възможност за осъществяване на комуникации за координация земя/земя и радиообмен земя/въздух.

 Тренировка е изпробване на плана и анализ на резултатите с цел повишаване ефективността му.

 ТРИГЕР НОТАМ. Trigger NOTAM е НОТАМ, с който се обявява публикуването на поправки и добавки на АИП, които съдържат информация от оперативно значение, съгласно AIRAC процедурите.

 Тропически циклон. Tropical cyclone е общ термин за означаване на нефронтални циклони от синоптичен мащаб, зараждащи се над тропични или субтропични води, с организирана конвекция и определена циклонична циркулация на приземния вятър.

 Търговски въздушен превоз е полет на ВС за превоз на пътници, товари или поща срещу възнаграждение или наем.

 Уверение за качество. Quality assurance е съвкупност от всички планирани и систематизирани действия, внедрени в системата за качество и демонстрирани при необходимост, гарантиращи, че обектът отговаря на изискванията за качество.

 Указател на направлението при кацане (Landing direction indicator) е устройство за визуално показване на установеното в даден момент направление при кацане или излитане.

 Управление. Area control centre е орган за осигуряване на УВД на контролираните полети в контролираните райони под негова юрисдикция.

 Упълномощен по разследването е лице, назначено по силата на съответна квалификация да организира и да проведе разследването и да контролира неговия ход.

 Упълномощен представител е лице, назначено по силата на съответна квалификация за участие в разследване, провеждано от друга държава.

 Условен маршрут/трасе (УМТ) - въздушно трасе за провеждане на полети, което може да се използва за планиране на полети или управление на въздушното движение само при определени условия.

 Условни обозначения на данни. Data convention е съгласувана група от правила определящи начина или последователността на обединяване на множеството данни за съставяне на смислово съобщение.

 Утвърждаване. Validation е потвърждаване, посредством проверка или предоставяне на обективно доказателство, че са изпълнени определени изисквания, предназначени за специфична употреба.

 Участък, свободен от препятствия (Clearly) е намиращ се под контрола на органа за обслужване на въздушното движение на летището определен правоъгълен участък от земната или водната повърхност, избран или подготвен в качеството си на подходящ участък, над който ВС може да изпълни част от първоначалния набор на височина до установена височина.

 Участък, свободен от препятствия за вертолети е определен участък от земята или водата, намиращ се под контрола на съответния орган за УВД, избран или подготвен като пригоден участък, над който вертолет с летателно-технически характеристики от I клас може да изпълни засилване и да достигне определена височина.

 Учебни полети са полети, извършвани след преминаване на наземна подготовка по утвърдена програма, позволяващи на обучаемия да удовлетвори всички сертификационни изисквания за получаване на лиценз за пилот или квалификационна степен.

 Фигурен пилотаж. Acrobatic flight са целенасочено изпълнявани маньоври от въздухоплавателно средство, включващи внезапни изменения на пространствената му позиция, неестествена пространствена позиция или неестествено изменение на скоростта.

 Финален подход. Final approach е тази част от процедурата за подход по прибори, която започва от точката за финален подход или където такава не е определена:
а) в края на последния завой за излизане на правата за кацане; или
б) от точката за влизане в последната пътна линия, указана в процедурата за подход, и завършва в точка, от която:
- може да се извърши кацане; или
- да се започне процедура за минаване на втори кръг.

 Форсиране на тягата (форсаж) е режим на работа на двигателя, при който захранването на системата за горене се осигурява (напълно или частично) чрез подаване на въздух, съдържащ неизгоряло гориво.

 Фотографиране от въздуха са полети на ВС с цел получаване на изображения на земната повърхност от въздуха чрез фотокамера или други измерващи и записващи устройства.

 Характеристично ниво на димното число или на емисиите на газовия замърсител е средната стойност, получена при тестването на всички двигатели, измерена и коригирана към еталонен стандартен двигател и стандартни атмосферни условия, разделена с коефициент, съответстващ на броя тествани двигатели.

 Хеликоптерно летище. Heliport е летище или определен участък от повърхността на съоръжение, предназначен изцяло или частично за кацане, излитане и движение на вертолети по повърхността.

 Хоризонтална видимост на ПИК (RVR) е разстоянието, в границите на което пилотът на ВС, намиращо са на осовата линия на ПИК, може да види маркировъчните знаци на повърхността на ПИК или светлините, ограничаващи ПИК или обозначаващи осовата й линия.

 Център за полетна информация (ЦПИ). Flight information centre е орган, създаден за осъществяване на полетно - информационно обслужване и аварийно - оповестително обслужване.

 Цикличен свръхконтрол (Cyclic redun-dancy check-CRC) е математически алгоритъм, приложен към дигитално изразените данни като гаранция срещу загубване или разсейване на данни.

 Циклична контролна сума. Cyclic redundancy check (CRC) е математически алгоритъм, прилаган за цифрови данни, осигуряващ определено ниво на защита срещу загуба или промяна на данните.

 Циркуляр за аеронавигационна информация. Aeronautical Information Circular-AIC е съобщение, съдържащо информация, която не може да послужи като повод за публикуване на НОТАМ или не може да бъде включена в Сборника за аеронавигационна информация, но която се отнася до сигурността на полетите, въздушната навигация, технически, административни или законодателни въпроси.

 Цифрови данни в точките на равномерна мрежа (данни във форма-грид). Grid point data in digital form-GRID са метеорологични данни, обработени с компютър, за множество точки, разположени на еднакво разстояние една от друга върху карта, предназначени за предаване от един метеорологичен компютър на друг компютър в кодиран вид, подходящ за автоматизирано използване.

 Числена стойност (на величина) е численият множител на една величина.

 Числови данни в точките на равномерна мрежа. Grid point data in numerical form са обработени метеорологични данни за множество равномерно разположени върху карта точки в кодиран вид, подходящ за ръчно използване.

 Член на екипажа - правоспособно лице, назначено от авиационния оператор да изпълнява определени задължения на борда на самолета в течение на полетното заето време.

 Член на кабинния състав - член на екипажа, чието работно място е разположено в пътническата кабина или зоните на изходите и на който са възложени задължения, свързани с осигуряване безопасността в пътническата кабина в течение на полетното заето време.

 Член на летателния екипаж. Flight crew member е правоспособен член на екипажа, на когото са възложени задължения, свързани с управлението на въздухоплавателното средство по време на полет.

 Член на летателния състав/персонал - член на екипажа, притежаващ необходимото свидетелство, на който са възложени задължения, свързани с управлението на самолета в течение на полетното заето време.

 Човешки възможности. Human performance са способностите на човека и пределите на неговите възможности, влияещи на безопасността и ефективността на въздухоплавателните дейности.

 Чуплив обект е обект с малка маса, конструктивно предназначен да се разрушава, деформира или прегъва в случай на ударно въздействие така, че да представлява минимална опасност за ВС.

Dp е масата на всеки газов (газообразен) замърсител, отделен в атмосферата по време на стандартен цикъл на емисия при кацане и излитане.

 СО е въглероден окис (моноокис).

 F*оо е разчетна мощност/тяга с използването на форсаж.

 Fn е тяга при условията на МСА, на морско равнище, за даден (определен) режим на работа.

 Fоо е разчетна мощност/тяга.

 NO е азотен окис.

 NO2 е азотен двуокис.

 NOx са азотни окиси.

 SN е димно число.