Терминологичен речник З-М
Вие се намирате тук: Начална страница > Информационен справочник > Авиационни терминологични речници > Терминологичен речник З-М

 Забранена зона. Prohibited area е въздушно пространство с установени размери над земната повърхност или териториалните води на страната, в пределите на което полетите на въздухоплавателните средства са забранени.

 Зависими паралелни подходи. Dependent parallel approaches са едновременни подходи на паралелни или почти паралелни оборудвани писти за излитане и кацане, когато са установени минимуми за радарно сепариране на въздухоплавателните средства, намиращи се на продълженията на осовите линии на съседните писти за излитане и кацане.

 Завой за излизане на правата за кацане. Base turn е завой, изпълняван от въздухоплавателното средство по време на началния етап на подхода, между края на пътната линия за отлитане и началото на пътната линия на междинния или финалния подход. Направленията на тези пътни линии не са противоположни. Завоите за излизане на правата за кацане може да се изпълняват както в хоризонтален полет, така и в снижение съгласно условията, предвидени във всяка конкретна схема/процедура.

 Заградителен светлинен фар (Hazard beacon) е аеронавигационен фар, предназначен за обозначаване на препятствията, представляващи опасност за въздухоплаването.

 Замърсена ПИК - ПИК се счита замърсена, когато повече от 25 % от нейната използваема дължина и широчина (независимо изцяло или на отделни части) е покрита със:
- вода с дебелина повече от 3 mm или киша, или неутъпкан сняг, с еквивалент, съответстващ на повече от 3 mm;
- отъпкан сняг;
- лед, включително мокър лед.

 Запасно летище на летището за кацане. Destination alternate е летище, към което въздухоплавателното средство може да продължи полета, когато е невъзможно или нецелесъобразно изпълнението на кацане на набелязаното за тази цел летище.

 Запасно летище по маршрута. En-route alternate е летище, на което въздухоплавателно средство може да извърши кацане след като при полет по маршрут е попаднало в нестандартни условия или аварийно състояние.

 Запасно летище при излитане. Take - off alternate е летище, на което въздухоплавателно средство може да извърши кацане, ако за това възникне необходимост непосредствено след излитане и няма възможност да бъде използвано летището на излитане. Летището, от което се изпълнява излитане на въздухоплавателно средство, може да бъде използвано като запасно летище по маршрута или като запасно летище на летището на кацане.

 Запасно летище. Alternate aerodrome е летище, към което въздухоплавателно средство може да продължи полета си, когато е невъзможно или нецелесъобразно продължаването на полета към или кацане на набелязаното летище за кацане.

 Земен ефект. Ground effect е подобряване на летателно - техническите характеристики (подемната сила) на въздухоплавателното средство за сметка на взаимодействието между повърхността на земята и въздушния поток, създаван от системата носещи винтове, когато хеликоптер или друго вертикално излитащо и кацащо въздухоплавателно средство изпълнява полет близко до земната повърхност.

 Зона за безопасност (на вертолетна площадка) е определена зона на вертолетната площадка около зоната за краен етап за подход за кацане и за излитане (FATO), свободна от препятствия, освен препятствията, необходими за целите на аеронавигацията, предназначена за намаляване на опасността от повреда на вертолетите в случай на непреднамерено излизане извън границите на FATO.

 Зона за кацане (Landing area) е част от зоната за движение на ВС, предназначена за кацане и излитане на ВС.

 Зона за краен етап на подхода за кацане и за излитане (FATO) е определена зона, над която се изпълнява крайният етап на маневрата на подхода за кацане до режим на висене или кацане и от която започва маневрата на излитането. Когато зоната FATO се използва от вертолети с летателно-технически характеристики от I клас, тази зона включва и разполагаемата зона за прекратено излитане.

 Зона за летищно движение. Aerodrome traffic zone е въздушно пространство с определени размери, установено около летище за предпазване на летищното движение.

 Зона за приземяване (зона на опиране). Touchdown zone е част от пистата, след прага, предназначена за първо опиране на пистата от кацащи самолети.

 Зона за приземяване и излитане (TLOF) е носеща натоварването площадка, върху която вертолетът може да изпълнява кацане или излитане.

 Зона за съсредоточаване е предварително определена стратегически разположена зона, където при аварийни обстоятелства могат да се намират помощният персонал, транспортните средства и друго оборудване.

 Зона на обслужване (световна система за зонални прогнози). Service area (world area forecast system) е географски район, в границите на който регионалният център за зонални прогнози отговаря за осигуряването на зонални прогнози за метеорологичните органи и други потребители.

 Зона на отговорност (световна система за зонални прогнози). Area of responsibilty (world area forecast system) е географски район, за който регионалният прогностичен център изготвя прогнози за особено важни (значими) метеорологични явления.

 Зона на покритие (световна система за зонални прогнози). Area of coverage (world area forecast system) е географски район, за който регионалният прогностичен център осигурява прогнози за полети от летищата в обслужвания от него регион.

 Зона с намалена координация (ЗНК) - част от въздушното пространство, в което полетите извън трасетата се извършват без координация между гражданските и военните органи за управление на въздушното движение.

 Зона, свободна от препятствия (Obstacle free zone-OFZ) е въздушното пространство над вътрешната повърхност на подхода за кацане, вътрешните преходни повърхности и повърхността на подхода на втори кръг при прекъснато кацане, както и част от летателното поле, ограничено от тези повърхности, в което не навлиза никакво неподвижно препятствие освен тези с лека маса и на чуплива основа, необходими за целите на въздушното движение.

 Зонална навигация. Area navigation (RNAV) е метод за навигация, който позволява на въздухоплавателното средство да изпълнява полет по всяка желана траектория в границите на зоната на действие на навигационните средства или в границите, определени от възможностите на автономни средства, или при комбинация от двете.

 Зонална прогноза GAMET. GAMET area forecast е зонална прогноза във форма на явен текст със съкращения, предназначена за полетите на малки височини, отнасяща се за района на полетна информация или негов подрайон, изготвена от метеорологична служба, определена от съответните метеорологични органи, която се обменя с метеорологичните служби в съседните райони за полетна информация, както е договорено между съответните метеорологични органи.

 Издирвателно-спасителна служба. Search and rescue services unit е общ термин, означаващ според случая координационен спасителен център, спомагателен спасителен център или пост за аварийно оповестяване.

 Изисквания за качество. Requirements for quality е изразяване на нуждите или тяхното представяне в набор от количествено или качествено зададени изисквания към характеристиките на обекта, позволяващи тяхното установяване при проверка (ISO 8402).

 Излетна маса - масата на самолета, включваща самолета и всичко, намиращо се на борда му, в момента на началото на разбега за излитане.

 Излетна писта е писта, предназначена само за излитане.

 Излитане при намалена видимост - излитане при далечина на видимост на ПИК, по-малка от 400 m.

 Изместен праг на ПИК (Displaced threshold) е праг, който не е разположен в края на ПИК.

 Изпращащ орган/ръководител полети. Sending unit/controller е орган за обслужване на въздушното движение или ръководител полети, изпращащ съобщение.

 Импулсна светлина с кондензаторен разряд (Capacitor discharge light) е лампа, излъчваща импулси светлина с висока интензивност и кратка продължителност при пропускане на електрическия разряд с високо напрежение през газ, затворен в тръба.

 Индекс на шума е израз, който се използва за нормиране на шума като субективен дразнител в течение на определен период от време. Индексът може да обединява равнищата на единичните въздействия съответно за дневно и нощно време и/или въздействията на ред явления, протичащи във временен диапазон.

 Индикатор за местоположение. Location indicator е четирибуквена кодова група, съставяна съгласно предписаните от международната организация за гражданска авиация процедури и присвоявана за обозначение на местоположение на аеронавигационна неподвижна станция.

 ИНСЕРФА. INCERFA е кодова дума, използвана за обозначаване на състояние на неопределеност.

 Инспектор по въздухоплаването е лице, определено от министъра на транспорта с право да контролира спазването на този закон и издадените въз основа на него нормативни актове.

 Инструкции по контрол на въздушното движение (КВД инструкции). Air traffic control instructions са указания, давани от органите по контрол на въздушното движение, изискващи предприемане на конкретни действия от пилота. За удобство терминът КВД инструкции се заменя с термина инструкции, когато се използва в съответния контекст.

 Инструментален подход и кацане - подход и кацане, при които се прилага управление на самолета на базата на инструментални данни (процедура за инструментален подход). Класифицира се като неточен подход и точен подход.

 Интегриран аеронавигационен информационен пакет. Integrated Aeronautical Information Package е пакет, който се състои от следните елементи:
а) сборник АИП;
б) АИП поправка;
в) АИП добавка;
г) НОТАМ съобщение;
д) предполетен информационен бюлетин (ПИБ);
е) циркуляр (AIC);
ж) контролен лист (Check-list);
з) обобщение (Summary).

 Интегритет (аеронавигационни данни). Integrity (aeronautical data) е определена гаранция за това, че аеронавигационни данни и тяхното значение (стойност) не са били изгубени или променени от момента на тяхното изготвяне или оторизирана промяна.

 Информация AIRMET. AIRMET Information e информация, издавана от метеорологична служба за следене за наличие или очаквана поява на определени метеорологични явления по маршрута, които могат да повлияят на безопасността на полетите на въздухоплавателните средства на малки височини и които не са били вече включени в прогнозата, предназначена за полети на малки височини в съответния район за полетна информация или негов подрайон.

 Информация SIGMET. SIGMET information е информация, издавана от метеорологична служба за следене за наличие или очаквано възникване на определени значими метеорологични явления по маршрута, които могат да повлияят на безопасността на полетите на ВС.

 Информация за трафик. Traffic information е информация, давана от органа за обслужване на въздушното движение, предупреждаваща пилота за други известни или наблюдавани въздухоплавателни средства в полет или движещи се по маневрената площ на летището, които могат да се намират близо до неговото местоположение или набелязан маршрут за полет, и помагаща на пилота за предотвратяване на сблъскване.

 Инцидент е всяко събитие, освен произшествие, свързано с използване на ВС, което влияе или би могло да повлияе върху безопасността на експлоатацията.

 Инцидент с опасен товар - събитие, възникнало при превоз на опасен товар (не обезателно възникнало на борда на самолета), довело до сериозни наранявания на лица или повреди на имущество, пожар, изтичане на флуид или радиация, или друго събитие, свързано с нарушаване целостта на опаковката на опасния товар. Всяка опасност, възникнала при превоз на опасен товар, застрашаваща сигурността на самолета или на лицата на борда му, се приема за инцидент с опасен товар.

 Истинска въздушна скорост. True airspeed (TAS) е скоростта на въздухоплавателното средство спрямо неподвижен въздух.

 Каботажен полет е всеки полет, при който мястото на тръгване или мястото на местоназначение се намира на територията на Република България или на територията на друга държава, но при който има задължително междинно кацане на територията на Република България.

 Канал за предаване на данни VOLMET (D-VOLMET). VOLMET data link service (D-VOLMET) е канал за предаване на данни за предоставяне на текущи летищни сведения за времето, летищни прогнози и съобщения SIGMET.

 Катастрофа-произшествие, при което е настъпила смърт на човек.

 Качество на данните. Data quality е степен или ниво на вероятност, че предоставените данни отговарят на изискванията на потребителя по отношение на точност, разрешаваща способност и интегритет.

 Качество. Quality е съвкупност от характеристиките на обекта за неговата способност да удовлетвори установените и предполагаеми потребности. Обектът представлява елемент (или група елементи), който може да бъде описан и разгледан самостоятелно.

 Квалификационен клас (рейтинг) - упълномощаване, включено в или свързано със свидетелството за правоспособност, като образува неразделна част от него, с което се определят специални условия, права или ограничения, отнасящи се към това свидетелство за правоспособност.

 Киша. Slush е пропит с вода сняг, който при рязък натиск се разпръсква в различни страни; относително тегло от 0,5 до 0,8. Съчетанието на лед, сняг и/или неподвижна вода, особено когато вали дъжд, дъжд и сняг или сняг, може да образува субстанция с относително тегло по-голямо от 0,8. Тези субстанции, поради високото съдържание на вода/лед, могат да имат по-скоро прозрачен, отколкото мътен вид и при по-високо относително тегло лесно се различават от кишата.

 Класификационно число на ВС (Aircraft classification number-ACN) е число, изразяващо относителното въздействие на ВС върху изкуствената настилка за установена (стандартна) носимоспособност на земната основа.

 Класификационно число на настилката (Pavement classification number-PCN) е число, изразяващо носещата способност на изкуствената настилка за експлоатация без ограничения.

 Коефициент на използване (Usability factor) е определен промеждутък от време, изразен в проценти, в течение на който използването на ПИК или системи от писти не се ограничава във връзка със страничната съставляваща на вятъра.

 Команден пункт е място, където се информират за обстановката органите, пристигащи за ръководство на отделните видове работи.

 Командир на ВС (КВС). Pilot-in-command е пилот, който отговаря за функционирането и безопасността на въздухоплавателното средство по време на полета.

 Командир на самолет - пилот, назначен от авиационния оператор да изпълнява задълженията на командир и да отговаря за безопасното изпълнение на полета.

 Компонент на въздухоплавателно средство е която и да е част от въздухоплавателно средство, включително силова установка или спомагателно/аварийно оборудване на въздухоплавателното средство.

 Компютър. Computer е устройство, изпълняващо серия от последователни аритметични и логически операции с данни без намесата на човека. Терминът Компютър може да означава изчислителен комплекс, състоящ се от един или няколко компютъра и периферно оборудване.

 Комуникации по линия за предаване на данни. Data link communications е вид комуникация, предназначена за обмен на съобщения по линия за предаване на данни.

 Комуникация въздух - земя - едностранна. Air - to - ground communication е едностранна комуникация на въздухоплавателно средство със станции или пунктове, разположени на земната повърхност.

 Комуникация въздух - земя. Air-ground communication е двустранна комуникация между въздухоплавателни средства и станции или пунктове, разположени на земната повърхност.

 Комуникация ръководител полети - пилот по линия за предаване на данни. Controller - pilot data link communications (CPDLC) е средство за комуникация между ръководителя на полети и пилота по линия за предаване на данни за целите на контрола на въздушното движение.

 Консултативен център за вулканична пепел. Volcanic ash advisory centre (VAAC) е метеорологичен център, определен в съответствие с регионалното аеронавигационно споразумение за предоставяне на консултативна информация за метеорологичните служби за следене, районните центрове за контрол, центровете за полетна информация, световните центрове за зонални прогнози, съответните регионални центрове за зонални прогнози и международните банки данни-ОРМЕТ, относно хоризонталните и вертикални размери, и прогнозираното преместване на вулканичната пепел в атмосферата в резултат от вулканични изригвания.

 Консултативен център за тропически циклони. Tropical cyclone advisory centre (TCAC) е метеорологичен център, определен в съответствие с регионалното аеронавигационно споразумение за предоставяне на консултативна информация за метеорологичните служби за следене относно местоположението, прогнозираните посока и скорост на движение, налягане в центъра и максимална скорост на приземния вятър на тропичните циклони.

 Консултативно въздушно пространство. Advisory airspace е въздушно пространство с определени размери или установен маршрут, в границите на които се прилага консултативно обслужване на въздушното движение.

 Консултативно обслужване на въздушното движение. Air traffic advisory service е обслужване, предоставяно в консултативно въздушно пространство за осигуряване на сепарация, доколкото това практически е възможно, между въздухоплавателни средства, изпълняващи полети съгласно полетен план по правилата за полети по прибори.

 Консултативно трасе. Advisory route е установен маршрут, в границите на който се осигурява консултативно обслужване на въздушното движение. КВД обслужване в границите на контролираните трасета и райони осигурява много по-пълно обслужване отколкото консултативното обслужване, поради което консултативни зони и трасета не се установяват в границите на контролираното въздушно пространство, но консултативно обслужване може да се осигурява под или над контролираните райони.

 Консултация. Consultation е обсъждане с метеоролог или друг квалифициран служител на съществуващите и/или очаквани метеорологични условия, свързани с изпълнението на полетите. Обсъждането включва отговори на въпроси.

 Контрол върху диви животни е използване на ВС за наблюдение, хващане и преместване на диви животни, вземане на проби от или поставяне на телеметрични уреди върху диви животни.

 Контрол на качеството. Quality control е съвкупност от оперативни техники и действия, използвани за изпълнение на изискванията за качество.

 Контрол на потоците. Flow control са мерки, предприемани за насочване на потока от въздушно движение в определена част от въздушното пространство, по определено трасе или към определено летище за осигуряване на по-ефективно използване на въздушното пространство.

 Контролиран полет. Controlled flight е всеки полет, който е обект на разрешение по управление на въздушното движение.

 Контролиран район. Control area (CTR) е контролирано въздушно пространство, разположено от определена граница над земната повърхност.

 Контролирана зона. Control zone (CTZ) е контролирано въздушно пространство, разположено от земната повърхност до определена горна граница.

 Контролирано въздушно пространство. Controlled airspace е пространство с определени размери, в границите на което се осигурява управление на въздушното движение на полети по правилата за полети по прибори и на полети по правилата за визуални полети съгласно класификацията на въздушното пространство.Контролирано въздушно пространство е общ термин, означаващ въздушно пространство за обслужване на въздушното движение с класове А, В, С, D и Е.

 Контролирано летище. Controlled aerodrome е летище, на което се осигурява управление на летищното движение, като не е задължително наличието на контролирана зона.

 Контролна радиостанция въздух-земя. Air-ground control radio station е аеронавигационна телекомуникационна станция, предназначена основно за осигуряване на комуникациите по провеждането на полетите и управлението на въздухоплавателните средства в даден район.

 Контролна точка на летището (Aerodrome reference point) е точка, определяща географското местоположение на летището.

 Контур на шума е линия на постоянна стойност на индекса на шума около летището при полети на самолети от различни типове за нормални експлоатационни условия и траектории на полета.

 Конферентна комуникация. Conference comunications е комуникационно оборудване, което позволява едновременно провеждане на директен разговор между три или повече абонати.

 Координационен център за търсене и спасяване. Rescue coordination centre  е орган, отговарящ за осигуряването на ефективна организация на обслужването за търсене и спасяване и за координацията на действията по търсене и спасяване в границите на района за търсене и спасяване.

 Кохерентна (производна) единица е единица на производна величина, която може да се изрази като произведение на степени на основни единици с коефициент на пропорционалност единица.

 Кохерентна система единици е система единици на величини, в която всички производни единици са кохерентни.

 Краен участък за безопасност (Runway end safety area-RESA) е участък, разположен симетрично от двете страни по продължението на осовата линия на ПИК и прилежащите към краищата й участъци, предназначен преди всичко за намаляване на риска от повреждане на самолета при приземяване с недолитане до ПИК или при излизане извън границите й.

 Краен участък за спиране (Stopway) е определен правоъгълен участък от земната повърхност в края на разполагаемата дължина на разбега, пригоден за спиране на ВС в случай на прекъснат полет.

 Кратна единица е по-голяма единица на величина, която се образува от дадена единица съгласно спогодбите за преобразуване.

 Крейсерски ешелон. Cruising level е височината на полета, поддържана от самолета в продължение на съществена част от полетното време.

 Крейсерски набор. Cruise climb е пилотиране на ВС в крейсерски режим, осигуряващо нарастване на абсолютната височина при намаляване теглото на самолета.

 Крейсерско ниво. Cruising level е ниво, поддържано в продължение на значителна част от полета.

 КУЛА. Aerodrome control tower е орган за осигуряване на управление на летищното движение.

 Курс. Heading е направление, в което се намира надлъжната ос на въздухоплавателното средство, изразявано обикновено в градуси спрямо северното направление на истинския, магнитния, компасния или условния меридиан.

 Лента за рулиране (Taxiway strip) е участък, включващ ПР и СИБ, предназначен за защита на ВС, опериращо на ПР, и за намаляване на риска от повреждане на ВС, случайно излязло извън границите на ПР.

 Летателна годност на въздухоплавателно средство е комплексна характеристика на въздухоплавателното средство, определена от проектантите, и реализираните принципи в конструкцията и летателните му качества, позволяваща да се извърши безопасен полет в очакваните условия и при установени методи за експлоатация.

 Летателна писта (Runway strip) е определен участък, който включва ПИК и крайните участъци за спиране (когато има такива), както и страничните ивици за безопасност, който е предназначен за:
а) намаляване на риска от повреждане на ВС, напуснало границите на ПИК;
б) осигуряване на безопасността на ВС, прелитащи над участъка по време на излитане или кацане.

 Летателна площадка е определена част от съоръжение, земна или водна повърхност, предназначена за излитане и кацане на въздухоплавателни средства.

 Летателно поле е утвърдена от ГВА част от терена в охраняемите граници на летище, обхващаща външните граници на пероните, лентите за рулиране на най-отдалечените ПР, летателните писти и чувствителните зони на навигационните средства, разположени в тези граници. Летателното поле обхваща цялата оградена територия на летище в случаите, когато ГВА не е определила границите му.

 Летище. Aerodrome е определена част от земната или водната повърхност (включително всички здания, съоръжения и оборудване), предназначена изцяло или частично за пристигане, заминаване и движение по тази повърхност на въздухоплавателни средства. Когато терминът летище се използва в контекста на полетен план и съответните съобщения по обслужване на въздушното движение, той обхваща също така градове или места, които могат да се използват от различни видове въздухоплавателни средства, като хеликоптери или балони.

 Летищен контролиран район. Terminal control area (TMA) е контролиран район, установяван обикновено в място на събиране на трасета за обслужване на въздушното движение в районите на едно или няколко големи летища.

 Летищен кръг на полетите. Aerodrome traffic circuit е установен маршрут за полет на въздухоплавателните средства, летящи в района на летището.

 Летищен фар е аеронавигационен фар, използван за определяне от въздуха на местоположението на летището.

 Летищна администрация е служба за управление на летище за обществено ползване.

 Летищна климатична справка. Aerodrome climatological summary е кратко представяне на стойностите на определени метеорологични елементи за дадено летище на базата на статистически данни.

 Летищна климатична таблица. Aerodrome climatological table е таблица, съдържаща статистически данни от наблюдения на един или няколко метеорологични елемента за дадено летище.

 Летищна контролна кула (ЛКК). Aerodrome control tower е орган за осигуряване на обслужване по контрол на летищното движение.

 Летищна метеорологична служба. Aerodrome meteorological office е служба, намираща се на територията на летището, предназначена да осигурява метеорологично обслужване за международната аеронавигация.

 Летищно движение. Aerodrome traffic е всяко движение по маневрената площ на летището и всички полети на въздухоплавателни средства в района на летището. Въздухоплавателно средство е в района на летище, когато изпълнява полет по летищния кръг на полетите, влиза или излиза от него.

 Летищно предприятие е еднолично търговско дружество с държавно имущество или търговец, получил концесия при условията и по реда на Закона за концесиите, както и търговец, който ползва гражданските летища по чл. 43, ал. 2, т. 2 и 3 от ЗГВ.

 Линейна светлина (Barrette) са три или повече наземни аеронавигационни светлини.

 Лицензия за авиационна дейност е документ, който потвърждава правото на оператора да извършва съответната дейност срещу заплащане или наем при гарантирана икономическа стабилност.

 МNPS - изисквания към минималните навигационни характеристики (за въздушно пространство).

 Максимална маса без гориво - максимално разрешената маса на самолета без тази на използваемото гориво. Масата на неизползваемото гориво в резервоарите според РЛЕ трябва да се включи в максималната маса без гориво.

 Максимална маса е максималната сертифицирана маса на ВС.

 Максимална маса за излитане - максималната сертифицирана маса на самолета в началото на разбега за излитане.

 Максимална маса за кацане - максималната сертифицирана маса на самолета при кацане в нормални условия.

 Максимално одобрена пътническа конфигурация - максималният пътнически седалков капацитет на отделния самолет, използван от авиационния оператор, изключващ седалките на летателния персонал и кабинния състав, одобрен от ГВА и отразен в РПП.

 Маневрена площ (Maneuvering area) е част от летището, изключваща перона, предназначена за излитане, кацане и рулиране на ВС.

 Маркер (Marker) е обект, установен над равнището на земната повърхност за обозначаване на препятствие или граница.

 Маркировъчен знак (маркировка) (Marking) е символ или група от символи, разположени на работната повърхност за предаване на аеронавигационна информация.

 Маршрут за придвижване по въздуха е установена траектория върху повърхността, предназначена за придвижване на вертолетите по въздуха.

 Междинен подход. Intermediate approach е тази част от процедурата за подход, която се намира между точката за междинен подход и точката за финален подход или между края на последния завой за излизане на правата за кацане и точката за финален подход.

 Международен полет е всеки полет, при който мястото на тръгването, на междинното кацане, ако има такова, или на местоназначението се намира на територията на две или повече държави.

 Международна система единици SI е кохерентна система единици, приета и препоръчана от Генералната конференция по мерки и теглилки (CGPM).

 Международна служба НОТАМ. International NOTAM office е оперативна служба, посочена от Република България за международен обмен на НОТАМ съобщения.

 Международно летище. International airport е всяко летище в Република България, определено за излитане или кацане на ВС, извършващи международни полети, където се осигурява митническо, емиграционно, здравно, ветеринарно, карантинно и друго обслужване.

 Местна аварийна готовност е състояние на органите, включени в плана от мероприятия за случай на аварийни обстоятелства на летището, при което е станало известно, че приближаващото се към летището ВС е установило или има подозрение, че има определена неизправност, която не би попречила в обикновени условия да се извърши безопасно кацане.

 Местоположение (географско). Position (geographical) е набор от координати (ширина и дължина), привързани към математически определения референтен елипсоид, които определят позицията на точка на земната повърхност.

 Местостоянка (МС) (Aircraft stand) е означен участък на перона, предназначен за престой на ВС.

 Местостоянка на вертолета е място за престой на вертолет и ако се предвижда изпълняване на рулиране по въздуха - за приземяване и излитане на вертолета.

 Метеорологичен бюлетин. Meteorological bulleten е текст, съдържащ метеорологична информация, предхождана от подходящо заглавие (глава на бюлетин).

 Метеорологичен доклад. Meteorological report е съобщение за резултатите от проведените наблюдения за метеорологичните условия, отнасящи се към определено време и място.

 Метеорологичен орган. Meteorological authority е орган, който осигурява или организира осигуряването на метеорологичното обслужване на международното въздухоплаване от името на дадена договаряща държава.

 Метеорологичен спътник. Meteorological satellite е изкуствен спътник на земята, който извършва метеорологични наблюдения и предава тези наблюдения на земята.

 Метеорологична информация. Meteorological information е метеорологично съобщение, анализ, прогноза и всяко друго изложение, свързано със съществуващи или очаквани метеорологични условия.

 Метеорологична служба. Meteorological office е служба, предназначена за метеорологично осигуряване на въздушната навигация.

 Метеорологично сведение. Meteorological report е изложение на наблюдаваните метеорологични условия, отнасящи се за определено време и място.

 Метка от първичен обзорен радар. PSR blip е визуална индикация в несимволична форма на радарния екран за местоположението на въздухоплавателното средство, получавана от първичен радар.

 Минимален запас от гориво. Minimum fuel е термин, използван за описване на ситуация, когато запасът от гориво на борда на ВС е достигнал ниво, при което се допуска неголямо задържане или не се допуска никакво задържане. Това не е аварийно състояние, а само указва възможността за възникване на аварийно състояние, ако възникне каквото и да е непредвидено задържане.

 Минимална височина на снижение (MDA/MDH) - специфичната абсолютна или относителна височина при изпълнение на неточен подход за кацане или визуален кръг, под която не се разрешава снижение, освен ако не е установен визуален контакт със земните ориентири.

 Минимална височина над препятствията (OCA) - най-ниската височина над превишението на ПИК или летището, която се използва за определяне на минималните безопасни височини над препятствията.

 Модификация е изменение във въздухоплавателно средство/ компонент в съответствие с одобрен стандарт.

 Модифициран вариант на въздухоплавателното средство е въздухоплавателно средство, аналогично от гледна точка на летателната си годност на прототипа, който е преминал сертифициране по шум, но с внесени конструктивни изменения, които могат да повлияят неблагоприятно на шумовите му характеристики.

 Мокра ПИК - приема се за мокра, когато е покрита с вода или еквивалент с дебелина, по-малка от 3 mm, и влагата по повърхността предизвиква отблясък, но без съществени зони, покрити с локви.

 Мокър лизинг е договор, по силата на който лизингодателят (авиационен оператор) предоставя за ползване на лизинг ВС с екипаж на друг авиационен оператор или лице (лизингополучател) и ВС се експлоатира под условията на свидетелството за авиационен оператор или друг равностоен документ на лизингодателя, под търговския контрол и в съответствие с търговските права на лизингополучателя.

 Мотопланер е самолет, оборудван с двигател, разполагаемата мощност на който му позволява да поддържа хоризонтален полет, но не е достатъчна за извършване на излитане.

 Място за изчакване на маршрута на движение е определено място, където на транспортните средства може да бъде наредено да спрат.

 Място за изчакване при пистата за излитане и кацане (ПИК). Runway - holding position е определено място, осигуряващо защита на пистата за излитане и кацане, повърхността за ограничение на препятствията и критичната/чуствителната зона на ILS, на което рулиращите въздухоплавателни средства и транспортните средства трябва да спрат и да изчакат, освен ако не е указано друго от летищната контролна кула.

 Място за изчакване при рулиране е определено място, където рулиращите ВС и транспортни средства спират и изчакват, ако не е постъпило друго указание от органа, отговорен за обслужване на въздушното движение на летището.